Odlomak

Geometrijsko crtanje

GEOMETRIJKSKO CRTANJE
Osnovne geometrijske konstrukcije

Proizvoljnim otvorom šestara opiše se luk sa središtem u datoj tački C, tako da preseče datu pravu a u tački A. Istim otvorom šestara kroz tačku C opiše se luk sa središtem u tački A, tako da se presecanjem prave a dobija tačka B. Otvorom šestara BC opiše se luk sa središtem u tački A tako da se u preseku saveć nacrtanim lukom kroz A dobije tačka D.Tačke C i D određuju pravac prave b , paralelno sa pravom a (slika 1.1)

Crtanje normale iz date tačke na datu pravu
Proizvoljnim otvorom šestara R preseče se data prava a lukom čije je središte u datoj tački C. Iz dobijenih tačaka Ai B istim ili većim otvorom šestara nacrtaju se dva nova kružna luka tako da se oni preseku u tački D. Tačke C i D određuju pravac normale kroz tačku C na datu pravu. (slika 1.2).

Deljenje duži na dva jednaka dela

Iz krajnih tačaka A i B na slici 1.3 opišu se kružni lukovi poluprečnika R većeg od polovine duži, do uzajamnog preseka u tačkama C i D nacrta se simetrala duži AB koja deli duž B na dva međusobno jednaka dela i seče je u tački M. na isti nacin se mogu podeliti AM i BM.

Deljenje duži na željeni broj međusobno jednakih delova

Kada je potrebno da se duž AB podeli na određeni broj međusobno jednakih delova i kada je njena dužina “nezgodna” za neposrednu podelu (merni broj podeljaka je nedeljiv broj), tada se iz tačke A date duži pod proizvoljnim uglom nacrta AB` čiji su podeljci celi brojevi. Kroz tačke B i B` nacrta se zrak i paralelno sa njim kroz ostale podeljke duži AB` crtaju se zraci koji dele duž AB na željeni broj međusobno jednakih delova (slika 1.4)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari