Odlomak

1. ZAŠTITA SUBJEKTIVNIH GRAĐANSKIH PRAVA U GRAĐANSKOM SUDSKOM POSTUPKU
Pravo kao društvena pojava uređena zakonom sadrži skup pravila ponašanja u okviru kojih se ostvaruje zaštita subjektivnih prava pojedinaca, koja oni izvode za sebe iz objektivnog prava. Tu zaštitu pruža država, po potrebi i aktima realne prinude, ako drugi instrumenti nisu dovoljni da obezbede ostvarivanje tog prava.Put sprovođenja pravne zaštite je metod, odnosno postupak u kojem se utvrđuje pravo na zaštitu i izriče dosuda određene pravne zaštite. To svakako ne može biti jedan uniforman postupak isti u svim situacijama u kojem treba obezbediti zaštitu prava.Više je razloga koji ne dozvoljavaju ni isti put ni isti sadržaj pravne zaštite. To su:

  •  nejednaka priroda, sadržina i dr. svojstva pojedinih subjektivnih prava;
  •  funkcionalnost prava;
  •  organizacija institucija koje vode postupak pravne zaštite i
  •  optimalne granice delovanja prava.

Takođe je nerealno očekivati da se za svako pojedinačno subjektivno pravo uspostavi svojstven put pravne zaštite. To ne bi bilo u skladu sa:

  •  organizacijom društva;
  •  interesima nacionalne ekonomije;
  •  zahtevima pravne sigurnosti;
  •  i uopšte sposobnostima i moći određenog društva da odgovori zadacima koji se traže u pružanjupravne zaštite,

Prateći evoluciju ostvarivanja pravne zaštite zapaža se prisustvo specijalizacije u postupanju i u samom metodu ostvarivanja pravne zaštite, ne samo:

  •  prema vrstama subjektivnih prava, već i
  •  vrstama organa pred kojima se ona sprovodi.

Specijalizacija u postupanju dovela je do formiranja više postupaka:

1) građanski postupak;
2) krivični postupak;
3) upravni postupak.

U daljem razvoju su se iz ovih i uz ove postupke uspostavili drugi uži i specijalizovaniji postupci:

1) stečajni postupak;
2) zemljišnoknjižni postupak;
3) prekršajni postupak;
4) postupak u upravnom sporu i dr.

To ipak ne znači da se u svakom od ovih postupaka ostvaruje zaštita samo onih subjektivnih prava, koja po nazivu odgovaraju oznaci jednog od ovih postupaka.U osnovi je to tačno gledajući predmet postupka – određen subjektivnim pravima koja se pretežno tu štite, njegovu pravnu konstrukciju, sadržaj pravne zaštite i dr. važnije odluke.Međutim, nekad se ista subjektivna prava štite i u drugim postupcima i metodama koji su specifični tom postupku.Subjektivna građanska prava su – grupacija prava za koju je veoma rano formulisan i izgrađen svojevrstan metod zaštite – građanski sudski postupak.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese