Odlomak

UVOD
Tema ovog seminarskog rada je istraživanje pojma inovacije kao i istraživanje inovacije kao generator promena u poslovanju hotela. S obzirom da se želje i potrebe potrošača konstantno menjaju, neophodno je da poslodavci budu u toku sa promenama kao i da svakodnevno menjaju potrebe u zavisnosti od potrošača. Kad je turizam u pitanju, gde spada i ugostiteljstvo, želje i potrebe turista se menjaju svaki dan, sto znači da i ponuda mora da se menja. U današnje vreme, ponuda mora da bude u ravnoteži sa tražnjom da bi neko preduzeće bilo uspešno na tržištu.
U prvoj glavi biće predstavljen pojam inovacija, definicija inovacije, podele i njene karakteristike.Takođe biće predstavljeno kako inovacija pomaže u funkcionisanju nekog preduzeća, kao i na promene u eksternom i internom okruženju.
U drugoj glavi, spominje se kako inovacije utiču na sam turizam i njegov razvoj. Iako je turizam uvek bio povezan sa inovacijama, nikad ta povezanost nije bila istaknuta niti joj se posvećivala potrebna pažnja. Danas je drugačije, i u ovom delu će biti opisana današnja povezanost inovacije i turizma.
U trećoj glavi reč je o promenama koje su se događale u hotelima, i koje se i dan danas događaju. Biće opisan pojam i podela hotela, način rezervacija ranije idanas, inovacije, promene u hotelima i slično.
U poslednjoj glavi akcenat je stavljen naprezentovanje i način promovisanja hotela. Biće objašnjeno kako se ranije promovisao hotel, a kako danas, biće istaknuta važnost reklamiranja hotelske usluge kao i uticaj interneta na promovisanje hotela.
Zadatak ovog seminarskog rada je da se objasni kako inovacija, pre svega utiče na turizam, konkretno na hotelsko poslovanje, na rezervisanje, marketing, na radnike i slično. Kroz sve ovo pokušano je da se dublje razjasni sam pojam inovacije, kao i inovacije u hotelima.
1. POJAM INOVACIJE
Inovacije su kreativan proces kojim se dve ili više postojećih stvari kombinuju na neki novi način da bi se proizvela potpuno nova stvar. Sam pojam ‘inovacija’ ima etimološku osnovu u latinskom izrazu ‘inovatio’ što znači novina,menjanje, novotarenje.
Inovativno okruženje je sredina koja nastaje kao posledica brojnih odricanja preduzeća od starih navika, pravila, starih običaja i tradicija. Da bi neko preduzeće bilo inovativno mora da ima snažnu volju, spremnost i sposobnost da zakorači u nešto novo, nepoznato, izazovno i potencijalno veoma povoljno za nova dostugnuća, prednosti i uspehe, mora da rizikuje.
Peter F. Drucker inovcije definiše i kao ‘’radnju koja obdaruje resurse novim kapacitetima za stvaranje bogatstva.’’ Tj.inovacija je “kreativan proces u kojem se dve ili više postojećih činjenica na novi način kombinuju s ciljem da se proizvedu nove vrednosti.”
Potrebno je uočiti najmanje tri dimenzije novoga:
a) za koga je nešto novo;
b) koliko je to zaista novo;
c) od kada je to novo.
Inovacije posmatramo iz tri ugla: subjekt, intenzitet i vremenski rok. Inovacije se javljaju na tri načia: kao inkrementalne, arhitekturalne i diskontinualne. Inkrementalne su male i postepene; arhitekturalne značajnije obnavljaju postojeću tehnologiju; diskontinualne donose potpuno novi pristup.
U OECD’s Oslo Manual inovacija se definiše kao implementarni tehnološki novi proizvodi i proizvodni procesi i značajno tehnološki poboljšani proizvodi i procesi. Prema definiciji u EU, inovacije proizvoda isključuju:
 neznate modifikacije ili unapređenja
 rutinska poboljšanja
 redovne sezonske promene
 prilagođavanje proizvoda samo jednom klijentu
 promene u dizajnu koje ne utiču na funkciju, namenu ili tehničke karakteristike proizvoda ili usluge

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese