Odlomak

Zavrtnji su mašinski elementi koji razdvojivo spajaju mašinske delove. Imaju široku primenu na svim mašinama i konstrukcijama. Mogu biti vrlo različitih konstrukcionih oblika. Zavrtanj najčešće ima glavu (sl. 1.1, poz. 1), zatim stablo sa zavojnicom (2) i navrtku (3) sa otvorom u kojem je zavojnica. U otvoru navrtke je urezana ista zavojnica kao i na stablu zavrtnja.

Sl. 1.1. Zavrtanj sa navrtkom: 1. glava zavrtnja, 2. stablo sa zavojnicom, 3. navrtka

1.1. PODELA ZAVRTANJSKIH VEZA
Zavrtanjske veze se dele na nepokretne i pokretne. Nepokretne zavrtanjske veze su one koje se ne obrću pod opterećenjem (sl. 1.2, a i b), a pokretne koje se pak pod opterećenjem obrću (sl. 1.2, c). Nepokretna zavrtanjska veza se najčešće sastoji iz zavrtnja (sl. 1.2, a, poz. 1) koji ima stablo sa zavojnicom, delova koje spaja (2 i 3), podloške (4), navrtke (5) i osigurača za osiguranje od odvrtanja (6). Zadatak podloške je da poveća dodirnu površinu između navrtke i ploče. Na taj način zavrtanj može da nosi veće opterećenje i teže dolazi do samoodvrtanja. Zavrtanj teži da se odvrne, posebno kada se nalazi na delovima koji vibriraju ili su opterećeni promenljivim opterećenjem. Stoga je potreban osigurač od samoodvrtanja. Pritezanjem navrtke povećava se trenje između dodirnih površina. Ovim trenjem nosi se spoljašnje opterećenje koje može biti aksijalno – kada je sila paralelna sa dužom simetralnom osom zavrtnja, radijalno – kada je sila upravna na ovu simetralnu osu ili kombinovano.

Sl. 1.2. Vrste zavrtanjskih veza: a) sa glavom i navrtkom, b) bez glave i navrtke, c) pokretna

Nepokretna zavrtanjska veza je bilo koji cilindrični deo sa zavojnicom (sl. 1.2, b, pozicija 2) i ploča sa rupom u kojoj je zavojnica (1). U ovom primeru zavrtanj nema glavu niti navrtku. Ulogu navrtke ima ploča sa rupom u kojoj je zavojnica. Ovakav zavrtanj se uvrće i odvrće pomoću posebnog alata sa ispustima u obliku valjčića koji uđu u otvore na čelu zavrtnja. Pokretna zavrtanjska veza je vreteno ručne dizalice na kojem je zavojnica (sl. 1.2. c, poz. 2) a gornji deo postolja (3) igra ulogu navrtke. Obrtanjem ručice (1) u jednom ili drugom smeru podiže se ili spušta teret na dizalici.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari