Odlomak

1.Šta je poslovna logistika?Šta je predmet logistike kao nauke ?Šta je predmet logistike kao poslovne politike ?
Reč ,, logistika ‘’ ima dva značenja.S jedne strane se ovim terminom označava naučna disciplina ,a s druge specifična funkcija u okviruorganizacionih sistema,čija se smisao sastoji u podršci unapređenju efikasnosti samog sistema. Kao nauka poslovna logistika predstavljaekonomsku disciplinu koja proučava tokove i transformacije ekonomskih sadržaja u okviru preduzeća.Ona time stvara naučno uopštenarešenja ,za prevazilaženje prostorne i vremenske dimenzije ciklusa reprodukcije
Kao poslovna funkcija poslovna logistika predsatavlja skup svih aktivnosti u preduzeću koje podržavaju izvršavanje njegovogosnovnog zadatka (proizvodnja ili pružanje usluga )i omogućava nesmetanao odvijanje ciklusa reprodukcije

 

 

2.Šta je cilj poslovne logistike?
Cilj poslovne logistike se sastoji u povećanju efikasnosti poslovanja putem ubrzavanja cirkulacije angažovanih sredstava

 

 

3.Kojim merama se ostvaruje cilj poslovne logistike ?
Putem skraćivanja prosečnog vremena angažovanja(npr.eliminacijom prepreka koje uzrokuju zastje unutrašnjeg transporta,sprečavanjemkvarovva na masinama i uređajima,primenom specifičnih metoda brze izmene alata,proizvodnjom za poznatog kupca ,stimulacijomkupacana što brže plačanje racuna itd.)i putem smanjivanja prosečne sume angažovanih sredstava (npr. smanjenje prosečne visine zalihasirovina ,poluproizvoda i gotovih proizvoda ,ili u ttrgovinskim preduzećima smanjenje prosečne visine zaliha robe namenjene prodaji,izbor povoljnjih dobavljača,rasprodaja demodirane robe i robe podležne kvaru,odnosno degradaciji kvaliteta,aktiviranje ilirashodovanje sredstava za radkoja se nalaze van upotrebeitd.)

 

 

 

4.Navedite nadležnosti i odgovornosti poslovne logistike
Poslovna logistika je nadležna i odgovorna za:

 • primemu sredstava za proizvodnju u tačno potrebnoj količini i kvalitetu , kao i za njihovu dopremu u pravo mesto u pravom trenutku
 • za konstituisanje odgvarajučeg toka informacija ,počev od obuhvata informacija sadržanih u zaključnici(porudžbenici),prekodokumenata koji prate tokove materijala u preduzeću sve do informacija sadžanih u dostavnicama koje prate prodatu robu
 • praćenje transformacije ekonomskih sadržaja ,odnosno za pracenjeprocesa stvaranja vrednosti gotovih proizvoda- takvo upravljanje tokovima materijala,informacija i vrednosti koje će obezbediti optimalno usklađivanje parcijalnih ciljevanabavke,proizvodnje i prodaje snovcanim tokovima ,sjedne strane , i ciljevima preduzeća sdruge strane

 

 

 

5.Navedite zadatke poslovne logistike kao nauke .Navedite zadatke poslovne logistike kao funkcije
Zadaci poslovne logistike kao nauke se sastoje u

 • dentifikaciji i praćenju kretanja svih elemenata ciklusa reprodukcije ,kao i svih činilaca koja ovakretanja uslovljavaju
 • istraživanju i analizi identitifikovanih kretanja,tj. tokova sa stanovištaciljeva poslovnih sistema
 • teorijskom uopštavanjuzakonitoti i principa odvijanja identihovanih tokov
 • definisanju odgovarajućih modela ,metoda i tehnika,čijom se primenom u praksi ostvaruje prevazilažaenje vremenske i prostorne dimenzije poslovnih tokovau cilju unapređenja efikasnostisistema-evoluciji rezultata ostvarenih primenom logističkih modela , metoda i tehnika rada i njihovomdaljem usavršavanju Zadaci poslovne logistike

kao funkcije sastoje se u :

 • snadbevanju radnih mesta sa svime što je potrebno za uspesno izvršenje radnog zadatka
 • efikasnom korišćenju faktora ,,vreme,,
 • primeni logističkih modela ,metoda i tehnike rada na rešavanju problema u oblasti snadbevanja-praćenju i analizi podobnosti primenjenih logističkih modela , metoda i tehnika rada
 • obezbeđenju povratnog uticaja primene logističkih modela,metoda itehnika rada na dalji razvojlogistike kao nauke

 

 

 

6. Navedite mere za povećanje uspešnosti poslovanja sa stanovišta logističkog koncepta poslovanja

 • sistematski usavrsavati organizaciju funkcije logistike- konstituisati informacioni sistem , odnosno koristiti automatsku obradu podataka , kao neophodnu podrškufunkciji logistike – primenjivati odgovarajućilogistički instrumenta

 

 

 

7.Navedite karakteristike logističkog koncepta poslovanja i objasnite ih

Najznačajnije karakteristike logističkog koncepta poslovanja jesu:

 • kooperativnost(primena svremennih metoda rulovođenja koja se zasniva na saradnji mi razmeniinformacija)- fleksibilnost(poznavanje potreba kupaca ,proizvodnja u malim serijama i ako tržište zahteva przi prelazak na druguvrstu proizvodnje,brza promena sredstava za rad)
 • inovatnost(svi nosioci aktivnosti u oblasti poslovne logistike budu uključeni u kontinuirani procesinovacije znanja)

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari