Odlomak

Uvod
Pristup marketingu se tokom vremena menjao. Prvo se pojavio predmetni pristup, u čijem je fokusu izučavanjemarketinga proizvoda određene vrste (marketingpoljoprivrednih proizvoda, marketing tekstilnih proizvoda, marketing farmaceutskih proizvoda, marketing umetničkih dela i slično.); zatim institucionalni pristup, koga karakteriše proučavanjeinstitucija odnosno organizacija koje obavljaju određene aktivnosti marketinga (trgovinske organizacije, banke,osiguravajuće organizacije, agenti i drugi.); potom funkcionalni pristup, koji se odlikuje proučavanjemmarketinga sa stanovišta funkcija odnosno grupa aktivnostikoje preduzeće obavlja u domenu marketinga (istraživanje tržišta, planiranje i razvoj proizvoda, promocija, prodaja,skladištenje i druge aktivnosti u procesu transferisanja robe odproizvođača do potrošača); kasnije se pojavio upravljački pristup koji akcenat stavlja napojedine faze procesa upravljanja marketingom (analiza, planiranje, organizovanje i kontrola); a u novije vreme pojavio se društveni pristup marketingu kojiu fokusu ima dugoročnu dobrobit potrošača i društva.

Koncepcija marketinga je primenljiva u svim organizacijama,bez obzira na njihovu veličinu i delatnost. Istorijski posmatrano marketing je počeo najpre da se primenjuje u profitnim organizacijama unutar poslovnog sektora, i to sledećim redosledom:

1. u organizacijama koje proizvode i prodaju robu širokepotrošnje,
2. u organizacijama koje proizvode trajna potrošna dobra,
3. u organizacijama za proizvodnju industrijske opreme,
4. u saobraćajnim, pre svega vazduhoplovnim organizacijama,
5. u bankama,
6. u osiguravajućim društvima,
7. u organizacijama za pružanje stručnih usluga, na primer advokatskih usluga,
8. u umetničkim organizacijama i slično.

Marketing definišemo na sledeći način: marketing se sastoji od aktivnosti pojedinaca i organizacija koje omogućavaju i ubzavaju razmenu udinamičnom okruženju pomoću stvaranja, distribucije, promocije i određivanja cene robe, usluga i ideja. U ovoj definiciji razmena, kao prenos vlasništva nad dobrima,uslugama i idejama, koje su zamenjene za nešto od vrednosti, je u centru pažnje.

Uspešno sprovođenje marketinga proizvoda, sastoji se od mnogih aktivnosti. Neke od njih sprovode proizvođači, neke posrednici koji kupuju proizvode od proizvođača ili drugihposrednika i preprodaju ih, neke čak i sami kupci. Marketing neuključuje sve aktivnosti pojedinaca i organizacija, već samoone kojima je cilj omogućavanje i ubrzavanje razmene.

Marketing kao proces razmene
Sve organizacije sprovode marketinške aktivnosti, kako bi omogućili razmenu. Profitne i neprofitno usmereneorganizacije, kao što su fakulteti i univeziteti, dobrotvorneorganizacije, pozorišta i bolnice, sprovode marketinškeaktivnosti. Na primer, fakulteti i univerziteti, te njihovi studenti,takođe se organizuju u razmeni. Studenti ulažu vreme, novac,možda fizički rad, odriču se mogućnosti da rade druge stvari, da bi dobili smernice, znanje, stekli društvo, diplomu, školovalise na fakultetu.

Mnoge religiozne institucije takođe se angažuju umarketinškim aktivnostima, kako bi ispunile zahteve svojih,,klijenata’’. Vlasnik čak i najmanje trgovine, odlučuje koji ćese proizvod prodavati, dogovara dopremu robe u prodavnicu,određuje cene, odlučuje o načinu izlaganja i oglašavanju,posluživanju kupaca. Tako je i u umetnosti. Na primer, slikari sami odredjuju cenu svojih umetničkih dela i prodaju ih ili u galerijama ili na nekim sajmovima, koje posećuju ljubitelji umetnosti.

Da bi se sprovela razmena, moraju biti ispunjena četiri uslova.

1. Prvo, u njoj moraju učestovati najmanje dva pojedinca ili više njih, grupa ili organizacija.
2. Drugo, svaka strana mora posedovati nešto od vrednosti koje druga strana želi.
3. Treće, svaka strana mora biti voljna odreći se ,,nečeg od vrednosti’’ što poseduje kako bi dobila ,,nešto od vrednosti’’ što ima druga strana. Cilj razmene u marketingu je da se dobije nešto što se želi, više od onog što dajemo, odnosno da ostvarimo korist veću od troškova.
4. Četvrto, stranke u razmeni moraju biti u mogućnosti međusobnog komuniciranja, da bi njihovo ,,nešto od vrednosti’’ bilo dostupno.

Razmena mora zadovoljavati i kupca i prodavca. U jednojanketi 32% rukovodioca marketinga, navelo je da je stvaranje zadovoljstva kupaca najvažniji koncept u definiciji marketinga. Marketinške aktivnosti, se prema tome, moraju usmeriti nastvaranje i zadržavanje zadovoljavajućih odnosa u razmeni.

Da bi se razmena obavila, kupac mora biti zadovoljan robom,uslugom ili idejom koju je dobio razmenom, prodavac mora bitizadovoljan novčanom nagradom ili nekom drugom vrednostikoju prima u razmeni.

Dobar marketing je istovremeno nauka, umetnost i entuzijazam. U njega se uključuje i kreativnost, zato kažemo da je on umetnost, a stoga je on svima izazovan, intrigantan i interesantan. Marketing jeste identifikacija i zadovoljavanje individualnih i društvenih potreba. U fokusu marketinga nalaze se potrošači i njihove potrebe koje se menjaju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese