Odlomak

PREDMET MPP
Određivanje predmeta:

  • Kao grane pozitivnog prava – privatno – pravni odnosi sa obeležjem inostranosti: statusna prava, imovinski, porodični, nasledni, privredni i radni odnosi,
  • Kao grane pravne nauke – pravne norme za regulisanje tih odnosa.

Predmet MPP podrazumeva vezanost odnosa i normi za bar dve države. Predmet MPP obuhvata: kolizione norme, norme o sukobu jurisdikcija (procesne norme) i norme o pravima stranaca.

 

 
2. POJAM MPP
MPP je samo grana nacionalnog prava, iako prefiks ukazuje na drugačije poreklo MPP. Naziv MPP potiče od američkog pravnika Džozefa Storija 1834. God ( „komentari o sukobu zakona“).
Pojam MPP obuhvata:

1. Samo kolizione norme – određivanje merodavnog prava za privatnopravne odnose sa elementom inostranosti. To je osnovni i najvažniji deo ove grane prava,
2. Odredbe o sukobu jurisdikcija (međunarodno privatno – procesno pravo) – pored kolizionih normi. Ovo pitanje se postavlja kao prethodno pitanja u MPP
3. Norme o građanskim pravima stranaca – pored kolizionih i mpp procesnih normi većina autora u MPP ubraja i prava stranaca.
4. Odredbe o državljanstvu – pored svih drugih normi u najširem konceptu ubrajaju se i norme o državljanstvu.

 

 

 

3. METOD MPP
Metod čine načini, sredstva i putevi proučavanja predmeta MPP.Sličan je metodu građanskog prava, ali se razlikuje po predmetu s obzirom da se ovde radi o odnosima se elementima
inostranosti. A. Posredni (kolizioni) metod – je tipičan način regulisnja MPP. To je metod kolizionih normi koje daju odgovor na pitanja koje je pravo merodavno.B. Neposredni (materijalni) metod – materijalnim i procesnim normama se direktno reguliše pravni odnos. Nema mogućnosti obraćanja pravu druge države. Neposrednim metodom se najčešće rešava sukob jurisdikcija (Zakon o parničnom postupku). Poseban metod u regulisanju MPP predstavljaju norme neposredne primene, kao posebna vrsta materijalnih propisa čija je primena imperativnog karaktera zbog njihovog izuzetnog značaja za unutrašnje pravo koji isključuje primenu drugog prava (zaštita maloletnika, međunarodna plaćanja…).

 

 

 
4. PRIVATNOPRAVNI ODNOSI SA ELEMENTOM INOSTRANOSTI
Predmet MPP su privatnopravni odnosti sa elementom inostranosti.Pojam „privatnopravni“ potiče iz prošlog, preživelog vremena kada je postojalo jasno razgraničenje između javnog i
privatnog, što je danas sve manje slučaj.Ovaj pojam sada označava sve one odnose koji se odnose na građansko, porodično, radno i privredno pravo.Element inostranosti označava vezu ovih odnosa sa bar dve države. U literaturi se ovaj element često naziva i strani element ili međunarodni element. ZMPP koristi termin međunarodni element. On može da se javi u pogledu:

  • Objekta,
  • Subjekta
  • Prava i obaveza.

Element inostranosti je ključan u razlikovanju MPP od PP, i otvara pitanje: koji će sud suditi i koje će se pravo primeniti.MPP ne rešava odnose u celini već samo upućuje na pravo koje
će te odnose rešavati.

 

 

 
5. IZVORI MPP
Izvori MPP se mogu podeliti na:

  • Unutrašnje – Zakoni, uredbe i sudsku praksu i
  • Spoljašnje – međunarodne ugovore i međunarodne običaje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari