Odlomak

Finansijski račun
Na Finansijskom računu evidentiraju se transakcije koje uključuju finansijsku imovinu i obaveze a koje se odvijaju izmeñu institucionalnih jedinica i institucionalnih jedinica i sektora
inostranstvo. Na lijevoj strani Računa evidentiraju se sve kupovine umanjene za prodaje finansijske imovine, dok se na desnoj strani evidentiraju nastale obaveze umanjene za otplaćene obaveze. Neto nastale obaveze umanjene za neto ostvarene kupovine finansijske aktive daju vrijednost koja je jednaka vrijednosti ali sa suprotnim predznakom neto datim / dobijenim pozajmicama, koja je ravnotežna stavka na Računu kapitala.

 

 

 

Uloga finansijskog računa
Finansijski račun je drugi račun iz grupe računa akumulacije. Na njemu se evidentiraju sve transakcije koje uključuju finansijsku imovinu i obaveze. Finansijski račun je poslednji u nizu računa koji prate transakcije koje se odvijaju izmeñu institucionalnih jedinica. S obzirom da je poslednji, on nema ravnotežnu stavku koja se prenosi na sledeći račun. Ravnotežna stavka na finansijskom računu je po vrijednosti jednaka ravnotežnoj stavki na računu kapitala ali je izražena sa suprotnim predznakom. Neto štednja, koja je ravnotežna stavka na Računu upotrebe dohotka, uvećana za saldo kapitalnih transfera može se koristiti za akumuliranje nefinansijske imovine. Ukoliko se čitava ova vrijednost ne iskoristi za akumuliranje nefinansijske imovine, razlika se označava kao neto date pozajmice, a ukoliko je rezultat deficit, odnosno ako je vrijednost akumulirane nefinansijske imovine veća od sredstava raspoloživih za tu namjenu, rezultat su neto pozajmljena sredstva. Bilo da je riječ o suficitu ili deficitu, razlika predstavlja vrijednost ravnotežne stavke koja se, sa različitim predznakom, nalazi i na Računu kapitala i na Finansijskom računu.U privredi neki sektori mogu biti neto kreditori a neki neto debitori. Finansijski račun prati kako se finansijska imovina i obaveze prelivaju izmeñu sektora i kako se alociraju neto štednja, finansijska imovina i obaveze izmeñu pojedinih institucionalnih sektora. Evidentiranje transakcija koje se evidentiraju u Finansijskom računu a koje imaju odgovarajuću kontrastavku na drugim računima

Odreñene transakcije koje se evidentiraju na Finansijskom računu imaju svoju kontrastavku na nekom drugom računu u SNA, dok neke nemaju već se evidentiraju samo kao elemenat finansijskog računa. U SNA, mnoge transakcije koje podrazumijevaju transfere, pružanje usluga radne snage i sl. imaju svoju kontrastavku na Finansijskom računu. Ovo se obično dešava u slučajevima kada transakcije podrazumijevaju razmjenu roba, imovine ili usluga, a koja podrazumijeva preuzimanje finansijskih obaveza koje se izmiruju u sadašnjem ili budućem periodu. I transakcije koje se obavljaju u formi barter trgovine ili u naturi imaju svoju kontrastavku na finansijskom računu. Transakcije koje se evidentiraju na Finansijskom računu a koje imaju kontrastavku na ostalim računima su obično transakcije tipa smanjenja ili povećanja vrijednosti depozita i novca, povećanje ili smanjenje primljenih i datih kredita i sl.

Transakcije koje se evidentiraju isključivo na finansijskom računu i koje nemaju kontrastavku na ostalim računima su transakcije koje uključuju samo različite oblike finansijske imovine,
odnosno koje podrazumijevaju razmjenu finansijske imovine.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari