Odlomak

Definicija monetarnih agregata
Monetarni agregati su, ustvari, monetarni indikatori koji služe za određivanje kvalitetai funkcija novca u privredi, ali i za vođenje monetarne politike i politike likvidnosti privrede i drugih sektora. Motivi držanja novca, a time injegove funkcije u privredi, mogu biti:

 1. transakcioni, kada se novac koristi za obavljanje transakcija, odnosno plaćanja roba iusluga
 2. spekulativni, kada se novac drži u cilju spekulacije na finansijskom tržištu
 3. motiv predostrožnosti u držanju novca, kada se novac drži kao određena rezerva zaslučajeve vanrednih okolnosti.

Monetarna analiza i ekonomska politika najčešće koriste agregat novčane mase (M1).Pored novčane mase, često se koristi i agregat monetarna masa ili primarni novac (M0).Ovaj se agregat naziva još i novcem centralne banke. U njega ulaze sledeća sredstva:

PRIMARNI NOVAC

 1. dinarski primarni novac (M0)
 • gotov novac u opticaju
 • žiro-računi banaka
 • blagajna
 • depozitni novac Federacije
 • obavezna rezerva banaka
 • rezervni fondovi
 1. devizne obaveze prema bankama
 2. blagajnički zapisi Narodne banke

Monetarni agregat novčana masa (M1) najbolje odgovara definiciji novca kao transakcionog (likvidnog )sredstva, te se koristi kao indikator ponude novca. U novčanu masu ulaze sledeća sredstva:

NOVČANA MASA (M1):

 1. gotov novac u oticaju
 2. depozitni novac
 • sredstva na tekućim i žiro-računima
 • izdvojena i osigurana sredstva za investicije
 • sredstva za zajedničku potrošnju
 • sredstva za stambenu izgradnju
 • ostala novčana sredstva.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese