Odlomak

POJAM I NACELA NASLEDNOG PRAVA

Objektivno nasledno pravo
Ono je sistem propisa koji regulise nasledno pravne odnose-prelazenje imovine sa ostavioca,posle njegove smrti,na naslednike.  Pored zakona o nasledjivanju I Zakona o vanparnicnom postupku,kao osnovnih izvora naslednog prava,nasledno pravni odnosi regulisani su I dopunskim izvorima. Najznacajniji dopunski izvori:

 1. zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa
 2. zakon o obligacionim odnosima…

 

Subjektivno nasledno pravo
Ono je pravo jednog lica da posle smrti ostavioca stekne nasledjivanju podobna prava na celoj ili na delu zaostavstine.Pravo naslednika nastaje tek smrcu ostavioca,a pre toga postoji pravno stanje kome nedostaje dopunska cinjenica da bi subjektivno nasledno pravo nastalo.

 

Nauka naslednog prava
Je ona naucna disciplina koja izucava prvenstveno objektivno I subjektivno nasledno pravo DE LEGE LATA,da ga kriticki ispituje I predlaze donosenje novih,primernijih normi DE LEGE FERENDA.  Prilikom izucavanja ove naucne discipline primenjuje se vise naucnih metoda:dogmatsko-pravni,komparativni..

 

NACELA

 1. Nasledjivanje u momentu smrti-primenjuje se tek kad nastupi smrt fizickog lica
 2. Sticanja zaostavstine po sili zakona-u trenutku smrti ostavioca zaostavstine po sili zakona prelazi na njegove zakonske I testamentarne naslednike I kada za tu cinjenic ne znaju I pre davanja naslednicke izjave.
 3. neposredne univerzalne sukcesije-izrazava se kroz pravilo da posle ostavioceve smrti nasledjivanju podobna prava I obaveze prelaze na njegove naslednike Ili sanaslednike cak I ona prava koja im ne odgovaraju.
 4. Nasledjivanje na osnovu testamenta Ili zakona
 5. Ravnopravnosti
 6. Dobrovoljnosti sticanja-zaostavstina se nasledjuje dobrovoljno
 7. Slobode testiranja-omogucava svakom licu da svojom voljom,u obliku testamenta odredi lice koja ce ga naslediti,sta ce naslediti I da eventualno postavi neke uslove,rokove..
 8. Raspravljanja zaostavstine po sluzbenoj duznosti

 

UOPSTE O PRETPOSTAVKAMA ZA NASLEDJIVANJE

Da bi,u pojedinom slucaju,moglo nastupiti nasledjivanje,nuzno je ostvarenje sledecih pretpostavki:da nastupi smrt fizickog lica,odnosno da je nestalo lice proglaseno za umrlo;da postoje naslednici koji su doziveli momenat delacije,da postoji zaostavstina I da postoji osnov za nasledjivanje.

 

SMRT OSTAVIOCA KAO PRETPOSTAVKA ZA NASLEDJIVANJE

Ziva fizicka lica se ne nasledjuju.Smrcu prestaje da postoji fizicko lice,a time I njegova pravna sposobnost. Nastupanjem cinjenice smrti otvara se nasledje( delatio hereditas), a nastaju I druga gradjanskopravna dejstva:prestaje brak izmedju supruznika,prestaju prava I obaveze licnog karakterabez obzira na to da li su imovinskog ili neimovinskog karaktera. Cinjenica smrti se dokazuje izvodom iz maticne knjige umrlih.Izvod iz maticne knjige je javna isprava u koju se upisuje dan,cas I minut smrti.

 

POSTOJANJE NASLEDNIKA KAO PRETPOSTAVKA ZA NASLEDJIVANJE
Postojanje naslednika koji je doziveo delaciju
Nasledna prava moze steci fizicko lice koje je bilo zivo u vreme smrti ostavioca ili je bilo zaceto,a kasnije se zivo rodi. Pravno lice moze naslediti na osnovu testamenta,a na osnovu zakona samo jedno pravno lice.Postojanje naslednika koji je doziveo delaciju nuzno je za nasledjivanje na osnovu zakona ili testamenta,kao I za sticanje bilo koje druge koristi iz zaostavstine. Kad je jedno lice postavljeno za naslednika ili legatara pod odloznim uslovima (da ce postati naslednik ili legatar ukoliko se ispuni ili ne ispuni buduca I neizvesna okolnost) mora doziveti momenat delacije,ali I trenutak ispunjenja uslova.Ako je to lice umrlo pre ostvarenja uslova,ne moze postati naslednik ili legatar.

 

Nasledjivanje kad naslednik ne postoji u vreme delacije
ZON omogucava nasledjivanje I kada naslednik nije bio ziv u vreme delacije (otvaranja nasledja),I to:kad je dete zaceto,a nije rodjeno I kad je pravno lice u osnivanju.
Zacetim detetomsmatra se za rodjeno ako je to u njegovom interesu,a rodi se zivo.(naslednik pod odloznim uslovom). Da bi zaceto dete moglo naslediti potrebno je da kumulativno steknu dve pretpostavke:

 1. da u vreme delacije postoji zacetak
 2. da se zacetak rodi ziv

Pravna lica mogu biti pozvana na nasledje na osnovu testamenta,a na osnovu zakona I testamenta moze naslediti Republika Srbija,ako nema drugih zakonskih naslednika. Prinudni propisi odredjuju koje vrste organizacija mogu postati pravna lica. Drzava je samim svojim postojanjem pravno lice I nema joj ko priznati takav status-tzv.sistem autopriznanja
Na osnovu sistema koncesije organizacija postaje pravno lice na osnovu diskrecione ocene (odobrenja) drzavnog organa. Na osnovu normativnog sistema propisima se utvrdjuju pretpostavke koje se moraju ostvariti da bi odredjena organizacija postala pravno lice. Na osnovu sistema osnivackog akta propisom se odredjuje da poimenicno navedena organizacija ima svojstvo pravnog lica I da sve organizacije koje ispune odredjene pretpostavke imaju svojstvo pravnog lica.

 

SPOSOBNOST ZA NASLEDJIVANJE(nesposobnost,nedostojnost)

Sposobno je da nasledi lice koje nije nesposobno,a ni nedostojno za nasledjivanje.Naslediti moze samo onaj ko je ziv u trenutku smrti ostavioca,ali I dete zaceto u vreme smrti ostavioca ako se rodi zivo.Na osnovu testamenta moze naslediti I pravno lice.

 

Nesposobnost
Nesposobno je da nasledi fizicko lice koje inace moze biti ucesnik u drugim pravnim poslovima u jednoj drzavi,a zbog postojanja odredjenih objektivnih okolnosti na strani tog lica.
Strano fizicko lice moze na teritoriji Srbije,pod uslovima uzajamnosti,sticati pravo svojine na nepokretnostima nasledjivanjem kao I drzavljanin Srbije.

 

Nedostojnost
Nedostojnost za nasledjivanje individualni je razlog za oduzimanje svojstva naslednika nekom fizickom licu prema odredjenom ostaviocu zbog protivpravnog ponasanja naslednika prema ostaviocu.Zbog taksativno zakonom predvidjenih akata koje je nedostojno fizicko lice ucinilo prema ostaviocu ili drzavi ili zbog preduzimanja nedozvoljenih radnji kojima se onemogucava ostvarenje poslednje volje ostavioca,nedostojnost ima karakter gradjanskopravne sankcije. Nedostojnost nastaje po sili zakona.Lice nedostojno za nasledjivanje ne moze naslediti na osnovu zakona ili testamenta,niti steci kakvu korist iz testamenta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese