Odlomak

 

1. UVOD
Otpad je stalni pratilac ljudskog društva.
Porastom broja stanovnika i promenom njihovog načina života i navika u ishrani, količina otpada drastično je rasla. Povećanje količine opada koji nastaje i prisustvo sve većeg broja zagađujućih supstanci od kojih su neke i opasne, nije nažalost bilo praćeno odgovarajućim razvojem tehnologija njegove obrade i odlaganja.
Usled ovakvog nepravilnog postupanja sa čvrstim otpadom, sem štetnog uticaja na zdravlje ljudi, dolazi i do negativnih uticaja na životnu sredinu, vazduh, vodu i zemljište. Vode koje su bile u kontaktu sa otpadom na divljim deponijam ili deponijama kojima se ne upravlja na odgovarajući način, dovode do zagađenja površinskih i podzemnih voda. Odlaganjem otpada na odgovarajuće zemljište ono gubi prvobitnu funkciju i dugi niz godina ostaje neupotrebljivo a po zatvaranju deponije i remedijaciji, ne može se koristiti kao poljoprivredno zemljište.
U čvrsti otpad ubraja se sav otpad koji nastaje aktivnošću ljudi ili životinja, koji je u čvrstom agregatnom stanju i koji se odbacuje kao nekoristan ili nepoželjan.
2. VRSTE I KLASIFIKACIJA OTPADA
Otpad je svaka materija ili predmet koji vlasnik odbacuje, namerava ili mora da odbaci, odnosno sve ono što se više ni na koji način ne može iskoristiti.
Slika 1. Podela otpada prema mestu nastanka

Komunalni otpad je otpad iz domaćinstva kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan otpadu iz domaćinstva.
Komercijalni otpad je otpad koji nastaje u privrednim subjektima, institucijama i drugim organizacijama koje se u celini ili delimično bave trgovinom, uslugama, kancelarijskim poslovima, sportom, rekreacijom ili zabavom, osim otpada iz domaćinstva i industrijskog otpada.
Industrijski otpad je otpad iz bilo koje industrije ili sa lokacije na kojoj se nalazi industrija, osim jalovine i pratećih mineralnih sirovina iz rudnika i kamenoloma.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese