Odlomak

1. Koje su dvije primarne funkcije finansijskog menadžmenta firme?
Upravljanje finansijama (finansijski menadžment) odnosi se na dvije aktivnosti:
• namicanje sredstava i
• upravljanje finansijama kompanije na način koji omogućava najvišu stopu povrata.
2. Koja su četiri osnovna finansijska cilja firme?
• Profitabilnost – sposobnost firme da ostvari profit
• Likvidnost – sposobnost firme da ispunjava svoje kratkoročne obaveze
• Efikasnost- mjera koliko produktivno firma koristi svoju imovinu u odnosu na svoj prihod i profit
• Stabilnost- snaga i energija sveukupnog finansijskog položaja firme
3. Zašto je važno za firmu da se fokusira na svoju likvidnost?
Čak i ako je firma profitabilna često je izazov imati dovoljno novca u banci kako bi se sve rutinske obaveze ispunile na vrijeme. Potraživanje od kupaca je novac koji firmi duguju njeni potrošači. Njene zalihe su roba, sirovine i proizvodi koji čekaju da se prodaju. Ako firma dozvoli da se nivo bilo koje od ovih stavki previše poveća, možda neće imati dovoljno gotovine pri ruci da ispuni svoje kratkoročne obaveze. Da bi to ostvarila firma mora dobro paziti da potraživanja od kupaca i zalihe. Za firmu je važno da se fokusira na svoju likvidnost, da bi mogla ispuniti svoje kratkoročne obaveze na vrijeme.
4. S kojim posebnim izazovima se uočavaju poduzetničke firme kada je riječ o održavanju likvidnosti?
Kada je riječ o održavanju likvidnosti preduzeća se suočavaju sa izazovim čuvanja dovoljno novca u banci za izvršenje kratkotrajnih obaveza. Preduzeće mora paziti na prihode i inventare. Prihod preduzeća je novac koji je zarađen od mušterija. Inventar preduzeća je njegova roba, sirovine i produkti koji čekaju na robu. Ako preduzeće dopusti da razina bilo kojeg od ovih dobara bude previskoa, preduzeće neće biti u mogućnosti imati dovoljno novca pri ruci za izvršavanje svojih kratkoročnih obaveza.
5. Šta se podrazumijeva pod terminom efikasnost kada se on odnosi na financijski menadžment firme?
Efikasnost je mjera koliko produktivno firma koristi svoju imovinu u odnosu na svoj prihod i profit. Npr. Southwest Airlines koristi svoju imovinu veoma produktivno. Vrijeme koje njihovi avioni provedu na tlu dok se vrši njihov utovar i istovar je najkraći u avio industriji. „Naši avioni ne zarađuju novac dok su na tlu – moramo ih vratiti u vazduh.“
6. Šta se podrazumijeva pod terminom stabilnost kada se on odnosi na financijski menadžment firme?
Stabilnost je snaga i energija sveukupnog finansijskog položaja firme. Da bi firma bila stabilna, ona mora ne samo ostvariti profit i ostati likvidna već i pratiti svoje dugove. Ako firma nastavi posuđivati sredstva i ako se njen omjer dugovanja i imovine, koji se računa tako što se dugoročno dugovanje podijeli sa dioničarskom imovinom, poveća, firma može imati probleme sa ispunjavanjem svojih obaveza i osiguravanjem nivoa finansiranja potrebnom da potakne svoj rast.
7. Šta je cilj predviđanja? Koje faktore firma koristi za kreiranje svog predviđanja o budućoj zaradi i troškovima?
Predviđanja su procjene prihoda i troškova firme u budućnosti, a koje se temelje na podacima iz prošlosti, trenutnoj situaciji i planovima za budućnost. Novi poslovni poduhvati obično temelje svoja predviđanja na procjeni prodaje i na prosječne vrijednosti u toj industrijskoj grani ili na iskustvima sličnih novoosnovanih firmi u vezi sa troškovima za prodatu robe i drugim troškovima.
8. Na kojim faktorima ili uslovima potpuno nove firme zasnivaju svoja predviđanja?
Novi poslovni poduhvati obično utemelje svoja predviđanja na procjeni prodaje i na prosječne vrijednosti u toj industrijskoj grani ili na iskustvima sličnih novoosnovanih firmi u vezi sa troškovima za prodatu robe i drugim troškovima.
9. Kako firma izračunava svoju bruto maržu? Koji je značaj ovog pokazatelja?
Bruto marža jedne firme, ili povrat od prodaje se ražuna dijeljenjem neto dobit podijeli sa neto prihodom od prodaje Bruto marža govori nam koliki procenat svakog dolara od prodaje doprinosi najmanjoj vrijednosti koju je firma spremna prihvatiti. Rastuća bruto marža znači da firma ili poboljšava svoju prodaju bez porasta troškova ili da obavlja bolju kontrolu svojih troškova. Nasuprot tome, opadajuća bruto marža znači da kompanija gubi kontrolu nad svojim troškovima ili da smanjuje cijene kako bi zadržala ili povećala prodaju.
10. Kako firma izračunava svoj omjer cijene i zarade? Koji je značaj ovog pokazatelja?
Odnos cijena i zarada, ili P/E je jednostavan racio koji mjeri cijenu robe preduzeća naspram svoje zarade. Generalno, Što je veći racio više će rasti tržište.
11. Šta je svrha bilansa stanja?
Bilans stanja je brz prikaz aktive i pasive te upisanog kapitala firme u jednom određenom trenutku. Bilans stanja mora uvijek biti u ravnoteži, što znači da imovina firme mora uvijek biti jednaka iznosu obaveza i upisanog kapitala.
12. Koje su osnovne kategorije aktive i pasive u bilansu stanja?
Glavne kategorije aktive (imovine) prikazane na bilansu stanja su sljedeće:
• Tekuća imovina: Tekuća imovina uključuje gotovinu i elemente koji se odmah mogu pretvoriti u gotov novac, kao što su potraživanja od kupaca, vrijednosni papiri koji se mogu izbaciti na tržište i zalihe.
• Stalna imovina: Stalna imovina je imovina koja se koristi tokom dužeg vremenskog perioda kao što su nekretnine, zgrade, oprema i namještaj.
• Ostala aktiva: Ostala aktiva su razni elementi, uključujući akumulirano pravo poslovanja pod imenom kupljene tvrtke, tzv. goodwill.
Glavne kategorije pasive su sljedeće:
• Kratkoročne obaveze: Kratkoročne obaveze uključuju obaveze koje se mogu platiti u roku od godinu dana, uključujući dugovanja prema dobavljačima, povećane troškove i trenutni dio dugoročnog duga.
• Dugoročne obaveze: Dugoročne obaveze uključuju zajmove koji se mogu vratiti nakon jedne ggodine, uključjući obaveze povezane sa kupovinom nekretnina, zgrada i opreme.
• Upisani kapital: Upisani kapital je vrijednost koji su ulagači uložili u posao uz akumuliranu zaradu koju preduzeće zaradi nakon što se isplate dividende.
13. Šta se podrazumijeva pod terminom obrtni kapital? Zašto je obrtni kapital važna stavka za poduzetničke firme?
Obrtni kapital se definiše kao tekuća aktiva (imovina) umanjena za kratkoročne obaveze. Obrni kapital je važna stavka za poduzetničke firme zato što taj broj (broj obrtog kapitala) predstavlja iznos likvidne aktive koju firma ima na raspolaganju.
14. Kako firma izračunava svoju kratkoročnu likvidnost? Da li je ovo relativno važan ili nevažan financijski pokazatelj? Obrazložite svoj odgovor.
Kratkoročna likvidnost se izračunava tako što se podijeli tekuća imovina i kratkoročne obaveze. Ovo je relativno važan finansijski pokazatelj zato što nam može reći nešto više o sposobnosti firme da plati svoje kratkoročne obaveze.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 5 stranica
  • Poduzetništvo Bahrija Umihanić
  • Školska godina: Bahrija Umihanić
  • Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Tuzla,  UNIVERZITET U TUZLI - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari