Odlomak

 

Tema rada je „Poreski tretman finansijskih usluga u Republici Srbiji u periodu od 2013. do 2017. godine – šta se promenilo i u čiju korist.“
Cilj rada je da se utvrdi kakav je bio poreski tretman finansijskih usluga u Republici Srbiji u periodu od 2013. do 2017. godine, odnosno da li je poreski tretman stimulativno, ili destimulativno delovao na korišćenje finansijskih usluga u posmatranom periodu.
Zadatak rada je da se prikažu kvantitativni i kvalitativni aspekti poreskog tretmana finansijskih usluga u Srbiji u periodu od 2013. do 2017. godine i da se identifikuju problemi u poreskom tretmanu finansijskih usluga u Srbiji, kako bi se mogle predložiti mere za njihovo rešavanje.
Značaj rada se ogleda u tome što će se, na osnovu prikazanog poreskog tretmana finansijskih usluga, moći utvrditi da li je poreski tretman finansijskih usluga u Srbiji stimulativan, ili destimulativan. U skladu sa tim, identifikovaće se najveći problemi koji se odnose na poreski tretman finansijskih usluga i biće predložena moguća rešenja istih.
Rad se sastoji iz dva dela.
Prvi deo rada je teorijski i u njemu će se govoriti o poreskom tretmanu finansijskih usluga uopšte, odnosno biće reči o oporezivanju bankarskih usluga, usluga iz sektora osiguranja i usluga iz sektora finansijskog lizinga.
Drugi deo rada je praktični i odnosi se na poreski tretman finansijskih usluga u Republici Srbiji u periodu od 2013. do 2017. godine. Ovaj deo rada će obuhvatiti pravni i institucionalni okvir za poreski tretman finansijskih usluga u Republici Srbiji. Takođe će se razmotriti kvantitativni i kvalitativni aspekti poreskog tretmana finansijskih usluga u Republici Srbiji u posmatranom periodu. Biće identifikovani najveći problemi u poreskom tretmanu finansijskih usluga i dati predlozi mogućih mera za njihovo rešavanje. Na kraju ovog dela rada će se ukazati na to da li se i šta promenilo u poreskom tretmanu finansijskih usluga u Srbiji u posmatranom periodu i u čiju korist.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari