Odlomak

Poslovna analiza – Pojmovi

Aktivna vremenska razgraničenja – unapred plaćeni tj fakturisani troškovi i prihodi tekućeg perioda koji nisu mogli biti fakturisani, a za koje su nastali troškovi u tekućem periodu.
Aktivnosti finansiranja – su aktivnosti koje rezultiraju promenama veličine i sastava kapitala i zaduživanja preduzeća.
Amortizacija – je sistematska alokacija amortizacionog iznosa na trošove u toku korisnog veka sr. Predstavlja postepeno prenošenje vrednosti materijalnih i nemat.ulaganja na proizvod nove upotrebne vrednosti
Bilans – dvostrani, brojčani, finansijski iskaz o svemu čime entitet raspolaže, sve što je rukovodstvo ostvarilo i svce što se vlasniku stavlja na raspolaganje
Bonitet- kvalitativni i kvantitativni izraz poslovne sposobnosti preduzeća i sigurnosti njegovog privređivanja
Bruto fin rezultat – zbor fin rez iz posl aktivnosti, aktivnosti fin, i ostalih aktivnosti
Bruto imovina – zbir imovinskih delova iskazanih na strani aktive (manja je od zbira aktive za iznos pozicija aktive koje predstavljaju korekturu pasive i za iznos pozicija pasive koje predstavljaju korekturu aktive) Jednaka je sa bilansnom imovinom.
Čista imovina – neto imovina – razlika bruto imovine i obaveza. Jednaka je sopstvenom kap.
Dnevna cena – je tržišna cena na dan bilansiranja ili na dan ponovne nabavke materijala i osnovnih sredstava ili na dan prodaje.
Dugoročno vezana sr – obuhvataju nematerijalna ulaganja(ulaganja u razvoj, koncesije, patetnte, goodwill, ostala nemat ul, dati avansi za os sr), materijalna ulaganja (os sr), dugoročne finansijske plasmane, zalihe i gubitak iskazan u aktivi.
Efikasnost korišćenja os sr – odnos vrednosti učinka i prosečno korišćenih os sr
Ekonomski koncept dobitka – uključuje sve očekivane kapitalne dobitke u periodični dobitak preduzeća
Ekvivalenti gotovine – kratkoročna visoko likvidna sr koja se mogu brzo pretvoriti u iznose gotovine i koja nisu pod uticajem značajnog rizika promene vrednosti. (hov)
Emisiona premija – razlika prodajne cene akcija i nominalne vrednosti akcije
Faktor finansijkog rizika – koliko puta se brže menja BFR kada se poslovni rez promeni za 1%
Faktor poslovnog rizika – koliko se puta brže menja poslovni rez nego marža pokrića
Faktor ukupnog rizika – kolko se puta brže menja BFR pri svakoj promeni marže pokrića
Finansijska ravnoteža – jednakost između obima i vremena vezivanja sr i obima i vremea raspoloživosti izvora sr

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese