Odlomak

OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Ovim Pravilnikom o radu (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuju se prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Domu kulture a naročito:

1. Zasnivanje radnog odnosa;
2. Radno vreme;
3. Odmori i odsustva;
4. Zarada, naknada zarade i druga primanja;
5. Naknada štete;
6. Prestanak radnog odnosa;
7. Udaljenje zaposlenog sa rada;
8. Rešavanje viška zaposlenih;
9. Ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih;
10. Disciplinski postupak

 
Član 2.

Na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, ukoliko nisu uređeni ovim Pravilnikom, primenjuje se odredbe Zakona o radu.

 

Član 3.

Zaposleni ostvaruje osnovna prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada u skladu sa Zakonom, ovim Pravilnikom i Ugovorom o radu.

 

 

 

ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA
1. Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa

 

Član 4.

Radni odnos u Ustanovi može da zasnuje lice koje ima opštu zdravstvenu sposobnost, najmanje 15 godina života i ispunjava druge uslove za rad na određenim poslovima, utvrđene aktom o sistematizaciji radnih mesta u Domu kulture.
Opštim aktom iz stava 1. Ovog člana utvrđuje se vrsta posla, stručna sprema i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima.

 

Član 5.

U radni odnos u Ustanovu može da bude primljeno lice pod uslovima propisanim zakonom i ako:

  • ima odgovarajuće obrazovanje
  • ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost
  • nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca
  • ima državljanstvo Republike Srbije

 

Član 6.

Radni odnos se zasniva ugovorom o radu. Ugovor o radu zaključuju zaposleni i poslodavac. Ugovor o radu se smatra zaključenim kada ga potpišu zaposleni i direktor. Ugovor o radu može potpisati i zaposleni koga ovlasti direktor.Ugovor o radu se može zaključiti na određeno ili neodređeno vreme.Ugovor o radu u kome nije utvrđeno vreme na koje se zaključuje smatra se ugovorom o radu na neodređeno vreme.

 

Član 7.

Zaposleni je dužan da obavesti Ustanovu, pre zaključenja Ugovora o radu, o svom zdravstvenom stanju ili drugim okolnostima koje bitno utiču na obavljanje poslova za koje zasniva radni odnos ili mogu da ugroze život i zdravlje drugih lica. U slučaju da zaposleni ne postupi u skladu sa stavom 1. Ovog člana Ustanova može da mu otkaže Ugovor o radu.

 

 

Član 8.

Odluku o izboru lica za obavljanje određenih poslova donosi direktor. Izabrani kandidat zasniva radni odnos sa Ustanovom Ugovorom o radu. Ugovor o radu zaključuje se u pismenom obliku pre stupanja zaposlenog na rad.

 

 

 
Stupanje na rad

Član 9.

Zaposleni stupa na rad danom utvrđenim Ugovorom o radu. Ako zaposleni ne stupi na rad danom utvrđenim Ugovorom o radu, smatra se da nije zasnovao radni odnos, osim ako je sprečen da stupi na rad iz opravdanih razloga ili ako se Ustanova i zaposleni drugačije dogovore.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari