Odlomak

Međunarodno pravo zaštite životne sredine počelo se oblikovati kao običajno pravo, prije
svega, to se tiče norme i principi… Tako je uspostavljen osnovni princip međunarodnog prava
zaštite životne sredine- princip da se ne nanosi šteta prirodi druge države radnjama počinjenim
na njenoj teritoriji … Najčešći princip – princip zaštite životne sredine … Postoji formacija princip
odgovornosti za nanošenje štete prirodi druge države … Posebno napomena-chu kardinalni
princip , koja je formulirana u Deklaraciji Konferencije UN -a o ljudskom okolišu 1972. kako
slijedi: “Osoba ima osnovno pravo na slobodu, jednakost i odgovarajuće životne uvjete, na
okruženje takvog kvaliteta koje mu omogućava da živi dostojanstveno i prosperitetno.”
Međunarodno pravo zaštite okoline usko je povezano ne samo s ljudskim pravima, već i s
drugim granama međunarodnog prava. Treba naglasiti da je zaštita okoline princip pomorskog
i svemirskog prava … Međunarodna organizacija rada posvećuje značajnu pažnju zaštiti
radnika od zagađene okoline; na primjer, 1977. godine usvojila je Konvenciju o zaštiti radnika
od profesionalnih opasnosti povezanih sa zagađenjem zraka, bukom i vibracijama.
Vodeća uloga u razvoju međunarodnog prava zaštite životne sredine pripada
međunarodnim organizacijama. Posebno mjesto zauzimaju UN. Načelne rezolucije Generalne
skupštine već su zabilježene. Ekonomsko i socijalno vijeće stalno se bavi pitanjima zaštite
okoline, važnu ulogu imaju i druge organizacije sistema UN -a, kao i njegove regionalne
komisije. U svojoj oblasti bave se razvojem normi i principa zaštite okoliša Organizacija
Ujedinjenih Nacija za industrijski razvoj (UNIDO), UNESCO, Međunarodna agencija Atomska
energija (IAEA), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Organizacija za hranu i
poljoprivredu (FAO). Postoji poseban program UN Environment (UNEP ), koja je praktično
međunarodna organizacija, iako je pravno pomoćno tijelo nastalo rezolucijom Generalne
skupštine. UNEP ima primarnu ulogu u promicanju razvoja međunarodnog prava zaštite
okoline. U njegovim okvirima razvijaju se temelji ovog zakona i započinje priprema
konvencija.Regionalne organizacije igraju značajnu ulogu. Zaštita okoliša jedan je od glavnih
zadataka OSCE. U njegovim okvirima usvojeni su brojni konvencijski akti i brojne odluke u
ovoj oblasti.
Zaštita životne sredine podrazumijeva, u osnovi, aktivnosti koje se odnose na zagađivanje
shvaćeno u smislu „neposrednog ili posrednog unošenja u okolinu od čovjeka materija ili
energije koja rezultira štetnim efektima takve prirode da ugrožava ljudsko zdravlje, oštećuje
žive izvore i ekosistem, te umanjuje ljepotu krajolika i druge zakonite upotrebe okoline“.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Zaštita životne sredine

Komentari