Odlomak

Према Закону о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гл. РС. 101/2005 и
113/2017) ,,право на безбедност и здравље на раду имају ученици и студенти када се
налазе на обавезеном производном раду, професионалној пракси или практичној
настави (радионице, економије, кабинети, лабораторије и друго)”. Истовремено,
студенти имају обавезу и одговорност за своју безбедност и безбедност осталих
учесника у практичној настави, за материјална средства и имовину факултета.
У циљу остваривања ових права, дужности и одговорности, руководство
ПМФ-а Нови Сад и тим за процену ризика су донели одлуку да се изврши обука
студената за безбедан рад, провери њихово знање из те области, као и из области
пружања самопомоћи и прве помоћи, да се о томе води евиденција и у складу са
тим дефинишу права, обавезе и одговорности.
Професори и асистенти на Департману за хемију, биохемију и заштиту
животне средине су сачинили опште упутство за безбедан рад са хемикалијама,
с правилима понашања у лабораторијама, мерама опреза и прве помоћи.
Сачињена су и појединачна упутства за рад у складу са класификацијом датом у
Закону о хемикалијама (Сл. Гл. РС, бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015).

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Prezentacija

Više u Zaštita na radu

Više u Zaštita životne sredine

Komentari