Odlomak

Radni odnos je centralno pitanje radnog prava. U najširem smislu, to je odnos između ljudi u procesu rada sa odgovarajućom pravnom nadgradnjom. U pravnom smislu radni odnos je društveni odnos regulisan radnopravnom normom. Radni odnos u pravnoj teoriji predstavlja dobrovoljnu, ličnu funkcionalnu vezu između radnika i organizacije, odnosno poslodavca.

Ovaj odnos omogućava radniku da se pod određenim uslovima i na određeni način uključi u organizovani rad unutar strukture poslodavca, zauzimajući specifično radno mesto. Na tom radnom mestu obavlja određeni posao ili funkciju, razmenjujući svoj rad za lični dohodak u vidu plate ili zarade, što je direktna posledica uloženog truda u obavljanju radnih zadataka. Ova definicija naglašava dobrovoljnost i lični karakter veze između radnika i poslodavca, ističući važnost uslova pod kojima se odvija rad u organizaciji.

Karakteristike radnog odnosa mogu biti bitne i nebitne. Bitne karakteristike radnog odnosa na osnovu definicije iz tač. 1. su:

  1. dobrovoljno stupanje na rad;
  2. lična radno – pravna funkcionalna veza;
  3. uključivanje u organizaciju rada;
  4. zarada.

Sve ove bitne karakteristike čine pretpostavku postojanja radnog odnosa i moraju biti uspostavljeni tako da predstavljaju ličnu radno pravnu funkcionalnu vezu. Nebitne karakteristike nisu od uticaja za postojanje radnog odnosa. Nebitne karakteristike radnog odnosa su:

  1. trajanje radnog odnosa;
  2. radno vreme;
  3. subordinacija.
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Zaštita na radu

Komentari