Odlomak

Пословна тајна у њеном савременом обличју је изричито регулисана у оквиру права
друштава. Пословне тајне и привредне делатности међусобно су неодвојивоповезане и оне
постоје од када је човек почео да привређује ради економске користи.1
Под појмом пословне тајне подразумевају се све информације које имају економску
вредност, а чија би се тајност требала заштити и које као такве представљају део
нематеријалне имовине предузећа. У правној терминологији информације које су
поверљиве ради очувања конкурентне предности називају се „пословна тајна”,
„необјављене информације”, „пословно поверљиве информације” или „тајна знања и
искуство”.
Дужност чувања пословне тајне законодавац сврстава у категорију посебних
дужности према друштву. Нормативни простор који је у новом закону посвећен институту
пословне тајне је далеко шири у односу на Закон о привредним друштвима и отуда се чини
да завређује и одговарајућу пажњу научне јавности. Према новом Закону једна информација
може стећи статус пословне тајне ако је красе следећи атрибути:3
a) да се ради o одређеном податаку,
• чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету друштву, или
• који има или може имати економску вредност, зато што није опште
познат, нити је лако доступан трећим лицима која би његовим
коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист;
b) ако је остварен један од ова два услова у погледу природе податка неопходна
је кумулативна испуњеност још једног услова: да је овај податак од стране
друштва заштићен одговарајућим мерама у циљу очувања његове тајности

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Pravo intelektualne svojine /
  • Školska godina: 2021
  • Seminarski radovi, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet   FPSP ,,Nikola Tesla-Union" Beograd

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Komentari