Odlomak

PRIVREDNA MATEMATIKA
ZA III RAZRED

Eskontni račun
Eskontni račun je primjena kamatnog računa u poslovima eskonta.Eskontovati neki iznos znači odrediti mu vrijednost danas ako je plativ kasnije, tj.eskontnim računom izračunavamo novčani iznos koji se odobrava kada se plaćanje vrši prije ugovorenog roka, u kojem bi inače, trebalo platiti dug.

Bitni elementi mjenice sa stanovišta obračuna
To su:- nominalni iznos mjenice.To je iznos na koji mjenica glasi;

  •     eskontovana vrijednost.To je vrijednost mjenice po odbitku kamata.
  •     čisti iznos eskonta.To je vrijednost mjenice po odbitku kamata, provizije i odtalih troškova.

Pored ovih elemenata, važni elementi su još: dan eskonta, rok mjenice i eskonta stopa.

Eskontovanje blagajničkih zapisa
Kada je državi ili banci potrebno da prikupi slobodna novčana sredstva, izdaje blagajničke zapise.Blagajnički zapisi su kratkog roka- do godinu dana i glase na zaokružene iznose. Kamate na blagajničke zapise mogu se računati anticipativno ili unaprijed, kao i kod eskonta, ili dekurzivno ili unazad.Visina kamatne stope zavisi od roka.
Primjer.Banka je izdala 15.6. blagajnički zapis na 10 000 KM sa rokom od 6 mjeseci.Koliko će naplatiti od upisnika zajma ako računa 6% kamate?

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari