Odlomak

Projekat: Prečišćavanje komunalnih otpadnih voda fitoremedijacijom i njihovaponovna upotreba za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

UVOD
U savremenim uslovima urbanog načina života, industrijalizacije, demografske eksplozije, moderne poljoprivrede i poljoprivredne tehnologije dolazi do korišćenja sve većih količina vode.Pod devizom “voda sve nosi” svakodnevno se ogromna količina otpadaka izbacuje u reke i mora. Reke su danas postale kolektori svih urbanih i industrijskih otpadnih voda. “Lakoća” odstranjivanja otpadaka na ovaj način dovela je do toga da su neke reke u svojim donjim tokovima pretvorene u mrtvaje, a da je korišćenje vode sve skuplje zbog visoke cene prečišćavanja.
Voda je neiscrpan resurs, ali uvek treba imati na umu da za preživljavanje i opstanak nije potrebna samo velika količina vode, nego je neophodno da kvalitet te vode bude takav da ona može da se koristi. Ako se zna da su rezerve pitke vode u prirodi ograničene na svega 1% od ukupne slobodne vode, problem zagađivanja voda i snabdevanja slatkom vodom postaje još ozbiljniji, jer voda može da postane i limitirajući faktor daljeg opstanka i razvoja ljudske civilizacije. Kako bi se dostigao glavni cilj u prečišćavanju otpadnih voda odnosno eliminisanju ili redukovanju zagađujućih materija do nivoa koji neće izazvati negativne efekte kod čoveka i životne sredine, postavljen je niz kompleksnih tretmana.
Danas postoji mnogo tehnologija za tretman otpadnih voda, koje pomažu da se povrati i održi fizički, hemijski i biološki integritet voda. Glavni cilj svih metoda prečišćavanja otpadnih voda je da se polutanti uklone ili redukuju do nivoa, koji neće imati štetne efekte za čoveka i životnu sredinu. Za potrebe ovoga rada sve ove tehnologije mogu da se razvrstaju u dve grupe metoda prečišćavanja otpadnih voda:

I.    Konvencionalne metode prečišćavanja otpadnih voda – koje tretman otpadnih voda vrše zahvaljujući fizičkim (mehaničkim),hemijskim i biološkim procesima.
II.    Alternativne metode prečišćavanja – koje tretman zagađenih zemljišta i voda vrše imitacijom procesa samoprečišćavanja, koji je prisutan u prirodnoj sredini (različite fitoremedijacione tehnike, konstruisani akvatični ekosistemi, lagune, plutajuća ostrva i drugo)
Konvencijalne metode prečišćavanja otpadnih voda
Prečišćavanje otpadnih voda u konvencionalnim postrojenjima se najčešće vrši kroz sledeće postupke:
•    fizičko prečišćavanje
– prethodna prerada (proceđivanje, odstranjivanje peska …) i
– primarna dekantacija (eliminišu se suspendovane materije, koje su dekantibilne, plivaju ili lebde u vodi),
•    biološko prečišćavanje (eliminišu se organski polutanti pomoću bakterija) i
•    prerada i sušenje mulja (i mulja koji se taloži u primarnoj taložnici i viška mulja dobijenog biološkom preradom)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari