Odlomak

. Otpad je veliki problem naročito u urbanim sredinama – velika količina opasnih i štetnih materija
2. Integrisani pristup rešavanju problema otpada obuhvata smanjenje njegove količine na mestu nastajanja kao i ponovnu upotrebu i reciklažu.
3. Čvrst otpad je složen i heterogen materijal koji nastaje čovekovim aktivnostima u mestu stanovanja, na poslu, javnim mestima, industriji, poljoprivredi i na raznim drugim mestima. (generisanje otpada, globalni problem);
4. Zagađenje životne sredine znači uništenje ne samo prirodnih vrednosti i resursa, već i uništenje budućnosti narednih generacija.
5. Rešenje problema otpada je u odvojenom prikupljanju pojedinih komponenti otpada, što omogućava njihovu preradu u nove upotrebne oblike i izbegavanje ekoloških problema.Koncepcija u kojoj se različite vrste otpada skupljaju zajedno i pomešane odlažu na deponiju je potpuno pogrešna. Na taj način dolazi do nemogućnosti sortiranja i reciklaže (ponovne upotrebe), trajno se gubi vrednost degradiranih materija.
6. Postupanje sa komunalnim otpadom u skladu sa ekološkim principima znači odvojeno prikupljanje komponenti i selekciju na mestu nastanka. Posebno vodeći računa o komponenti opasnog otpada.
RECIKLAŽA
7.Reciklaža je proces izdvajanja materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje u iste ili slične svrhe. Važno je odvojiti otpad prema vrsti, sve što može ponovo da se iskoristi a ne da se baci je recikliranje;
8. Reciklaža ima tri osnovna principa (RRR) :[4]
 R – reduce – smanjiti ;
 R – reuse – ponovo koristiti ;
 R – recycle – reciklirati .
9.Reciklažom postižemo sledeće ciljeve:[4]
 Štednja sirovinskih resursa
 Štednja energije
 Zaštita životne sredine
 Otvaranje novih radnih mesta
10. Materijali mogu biti reciklabilni (vraćanje u process proizvodnje) I nereciklabilni (dobijanje energije spaljivanjem)
OTPAD
11. Otpad se stvara u domaćinstvima, javnim ustanovama, poljoprivredi I industriji ;
12. Komunalni čvrst otpad je otpad iz domaćinstva, otpad koji nastaje čišćenjemjavnih površina i otpad sličan otpadu iz domaćinstva koji nastaje u privredi,ustanovama i uslužnim delatnostima (komercijalni i rezidencijalni otpad)
13. Stvaranje otpadnih materija obuhvata one aktivnosti prilikom kojih materijedolaze u takvo stanje da više nemaju upotrebnu vrednost,
14. Otpad može biti komercijalni (iz industrije) I rezidencijalni ( iz domaćinstava)
15. Prema sastavu I količini štetnih materija može biti : opasan, neopasan I inertan
16. Opasan otpad je otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentracijiopasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi, kao i zdravlježivotinja, i ima najmanje jednu od opasnih karakteristika (eksplozivnost, zapaljivost, sklonostoksidaciji, organski je peroksid, akutna otrovnost, infektivnost, sklonost koroziji, u kontaktu savazduhom oslobađa zapaljive gasove, u kontaktu sa vazduhom ili vodom oslobađa otrovnesupstance, sadrži toksične supstance sa odloženim hroničnim delovanjem, kao i ekotoksičnekarakteristike), uključujući i ambalažu u koju je opasan otpad bio ili jeste upakovan.
17. Osnovno je da li je biološki razgradljiv (degradabilan)
18. Otpad se razvrstava prema Katalogu otpada koji je usklađen s Evropskim katalogomotpada. U okviru Kataloga, otpad jesistematizovan, prvenstveno, prema delatnostima u okviru kojih je generisan, ali i prema tipuotpada, materijalima ili procesima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese