Odlomak

Uvod

 • Dana snji satelitski sistemi eksibilni, univerzalni i pouzdani i osiguravaju  sirok spektar telekomunikacijskih usluga.
 • Upotreba satelita je rasprostranjena. Prva asocijacija je prijem satelitske televizije i GPS.
 • Satelitski sistemi svakodnevno prenose ogromne koli cine podataka i govornog prometa.
 • Glavna prednost satelitskih komunikacijskih sistema u odnosu na ostale je da su sateliti vidljivi sa velikih podru cja (povr sina) na Zemlji i mogu povezivati veliki broj geografski distribuiranih korisnika.
 • Druga zna cajna prednost jeste pristup do rijetko naseljenih ili te sko  pristupa cnih podru cja, u kojima nije mogu ce ili nije isplativo realizirati druga sredstva komunikacije.
 • Osim sto satelitski sistemi prevazilaze geografske granice, oni prevazilaze i one politi cke.
 • Da bi bili ekonomski isplativi, satelitski sistemi moraju osigurati linkove na velikim distancama i pokrivati veliki broj korisnika na sirokim geografskim podru cjima.

 

 

 

 

Glavne prednosti satelitskih sistema

 • Univerzalnost. Sateltske komunikacije su prakti cno prisutne svugdje.  Cak i mala konstelacija satelita mo ze pokriti cijelu povr sinu Zemlje.
 • Svestranost. Sateliti podr zavaju sve dana snje telekomunikacijske potrebe – klasi cne i multimedijske aplikacije, mobilne mre ze, itd. Osiguravaju sirokopojasni prisup i doma cinstvima i poslovnim korisnicima. Omogu cava telekomunikacijsku infrastrukturu tamo gdje su zemaljske veze nemogu ce, nepouzdane ili preskupe.
 • Pouzdanost. Satelitske mre ze su ekstremno predvidljive, sto osigurava uniforman kvalitet usluge (QoS) za stotine lokacija, bez obzira na njihovu geografsku poziciju.
 • Podobnost za emitiranje. Dobra strana ovih sistema jeste da su podobni za simultanu distribuciju sadr zaja koji zahtjevaju velike prenosne kapacitete na hiljade razli citih lokacija. Npr. TV emitiranje.
 • Pro sirivost. Satelitske mre ze su jednostavno skalabilne, omogu cavaju ci  korisnicima da jednostavno pro sire svoje mre ze i pove caju propusnost linkova.
 • Fleksibilnost. Prevazila zenje geografskih i politi ckih barijera

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese