Odlomak

Kod transformacija (umetanje, brisanje, izmjena) podataka, podaci se ne zapisuju na disk u
stvarnom vremenu. Blokovi podataka prvo se pohranjuju u buffer cache. Promjene se zapisuju
u memoriji te su blokovi neko vrijeme pohranjeni u njoj, sve dok se ne ukaže potreba za
dohvaćanjem drugih blokova i oslobañanjem memorijskog prostora. Kod izvršavanja upita,
situacije je slična – blokovi podataka prvo se s diska dovlače u buffer cache, a potom ih se
prebacuje u privatne memorijske PGA segmente (svaka sesija ima zaseban PGA segment).
Blokovi podataka su fiksne veličine. Najčešća veličina bloka je 4 KB. Svaka podatkovna
datoteka se sastoji od odreñenog broja blokova podataka na disku. Buffer cache se takoñer
sastoji od odreñenog broja blokova podataka u memoriji. Za razliku od blokova podataka koji
su fiksne veličine, veličina redaka u tablicama je promjenjiva. Stoga se u jednom bloku može
nalaziti više redaka, ali moguće je i da jedan redak zauzima više blokova. Blokovi koji
sadržavaju retke kojima se često pristupa trebaju što duže biti u buffer cache-u kako bi se
izbjeglo često čitanje i pisanje na disk. Blok na disku i blok u buffer cache-u su identični u
trenutku kada je blok dohvaćen u memoriju. Izmjene nad podacima se zapisuju u
memorijskim blokovima. Nakon nekog vremena se blokovi iz memorije zapisuju na disk. Dok
se to ne dogodi, podaci u memoriji i na disku su nesinkronizirani. Moguće je da se u nekom
bloku izvrše tisuće izmjena prije nego bude zapisan na disk. Veličina buffer cache-a je vrlo
važna za performanse. Veličina bi trebala biti dostatna za dohvat i pohranu svih blokova
kojima se često pristupa, ali opet ne tolika da su u memoriji cijelo vrijeme pohranjeni i
blokovi kojima se rijetko pristupa. Ako je ovaj segment premalen, diskovi će cijelo vrijeme
biti aktivni, jer će biti potrebno konstantno premještati blokove s diskova u memoriju i
obratno. Preveliki buffer cache ne mora nužno biti veliki problem, ali ako zauzme previše
radne memorije postoji opasnost da će operativni sistem morati koristiti virtualnu memoriju, a
to povlači značajnu degradaciju performansi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari