Odlomak

1. MENADŽMENT

Pojam menadžmenta podrazumeva upravljanje privrednim preduzećima ili javnim poduhvatima odnosno upravljanje organizacionim sistemima u različitim oblastima društvene delatnosti. Menadžer označava sposobnost obavljanja posla preko ljudi. Osnovne faze menadžmenta su:

 planiranje – usmrava poslovnu aktivnost
 organizovanje – osposobljava preduzeće da efikasno ostvaruje planske odluke
 rukovodjenje – predstavlja upravljanje
 kontrolu – ustanovljava rezultate koji su ostvareni preduzetim akcijama na osnovu planskih odluka
 motivivacija – je neiziostavni element i može biti materijalni i nematerijalni.

Na osnovu toga možemo reći da je menadžment proces kroz koji odabrana grupa ljudi usmerava sve zaposlene u kompaniji prema zajednički zadatom cilju. Dva osnovna pokazatelja uspešnosti poslovanja preduzeća su: efikasnost i efektivnost. Efikasnost znači raditi bolje ono što se radi dok efektivnost znači raditi prave stvari.
2. EVOLUCIJA STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA

U svom rezvoju strategijski menadžment je prošao kroz sledeće faze razvoja:

1. budžetsko planiranje – njega karakteriše okrenutost preduzeća ka godišnjem finansijskom planu i polazna osnova je da se prošlost ponavljanja.
2. planiranje zasnovano na predviđanjima –u okviru ove faze preduzeće pokušava da predvidi budućnost, oslanja se na višegodišnje planove i intresuje se za dešavanja u sredini poslovanja i na tržištu.
3. strategisko planiranje – u ovoj fazi se vrši analiza konkurencije i dinamika grane predviđaju se novi trendovi, menadžment je okrenut ka novim proizvodima i tržištima i znatno veća pažnja se poklanja potrošačima.
4. strategiski menadžment – u savremenim uslovima poslovanja neophodno je kreirati budućnost odnosno stvoriti odgovarajuću viziju, misiju i strategiju što podrazumeva primenu savremenog strategijskog menadžmenta. Strategijski menadžment se najpre javio kao poslovna politika a od sredine 50 godina prošlog veka se izučava u ekonomiji i menadžmentu. Godina njegovog nastanka 1972. godina.
3. STRATEGIJSKO PLANIRANJE
Zbog sve većih promena u ekonomskoj, socijalnoj, tehnološkoj ekološkoj, informacionoj i zbog sve veće globalne konkurencije neophodno je strategijsko planiranje. Strateško planiranje omogućava da se preduzeće bolje i lakše suoči sa takozvanim šokom budućnosti. Odnosno kada su promene i brzina njihovog dešavanja toliko velike da prevazilaze individualnu mogućnost prilagođavanja. Osnovna obeležja strateškog plana su:
1. odabir poslovnog područja- gde ćemo poslovati
2. promena strategijske pozicije preduzeća
3. orjentacija na rast i razvoj
Preduzeće mora da utvrdi koje osobine mora da poseduje u datoj grani kako bi obezbedilo uspešno poslovanje jer različite grane zahtevaju različite vrste kompetentosti pa zbog toga i variraju kritični faktori poslovnog uspeha.

4. STRATEGIJSKI MENADŽMENT KAO PODRŠKA PLANIRANJU

Istraživanje koje je sprovedeno na teritoriji SAD je pokazalo da dobro strateško planiranje čine zajedno:
1. formalno planiranje (škola planiranja) – ovo pristup više odgovara relativno stabilnim uslovima sa manjim rizikom
2. inkrementalno planiranje (škola učenja) – ovaj pristup se vezuje za nestabilne i nepredvidljive uslove sa visokom stopom rizika.
Da bi planiranje bilo dobro mora da bude i formalno i inkrementirano.
Efikasnost strategiskog planiranja uglavnom zavisi od nivoa razvijenosti strategiskog menadžmenta u preduzeću. Strategisko planiranje doprinosi stvaranju strategiskih alternativa u izboru optimalne strategije. Za strategiski menadžment su bitni kako strategisko razmišljanje tako i strategisko planiranje.

5. DEFINICIJA STRATEŠKOG MENADŽMENTA
Strategijski menadžment uključuje strategijsko planiranje i strategijsku akciju u ulovima kada se sredina brzo menja i rastu njeni otpori. On je usmeren na poboljsanje i povećanje efikasnosti i efektivnosti. Efektivnost zavisi od nivoa menadžmenta i treba da bude na vrhu. Strategiski menadžment je upravljanje odnosa sa sredinom,strategija koja doprinosi ostvarenju ciljeva.Na osnovu strategije menadžmenta se smanjuju ili u potpunosti eliminišu otpori promenama kako bi se sprečilo i povećanje jaza između potencijala preduzeća i njegovih izvora. Strategija menadžmenta obuhvata sledeće aktivnosti:
1. strategijska analiza
2. strategijski izbor
3. strategijska promena

Svrha strategije analize i strategija izbora je da strategija promena dovede do željenog stanja i pozicije. Strategijska analiza je neophodna kako bi preduzeće razumelo dešavanja u sredini i na osnovu nje polazi strategija izbora koji omogućava izbor najboljeg strategijskog pravca.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 24 stranica
  • Strategijski menadžment Dragan Mihajlovic
  • Školska godina: Dragan Mihajlovic
  • Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Zaječar,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za menadžment u Zajčaru  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari