Odlomak

Stalna teţnja ĉoveĉanstva za proizvodnjom dovoljno hrane, poljoprivredu i tehnologiju stavlja u red najznaĉajnijih privrednih grana. Razvoj biljne proizvodnje poĉinje od trenutka kada ĉovek shvata znaĉaj semena kao reproduktivnog materijala i poĉinje njegovo umnoţavanje. Na takav naĉin doprineo je oĉuvanju mnogih biljnih vrsta u svetu ali i njihovom širenju.

Moderno doba uzgajanja biljaka, primenom hibridizacije i oplemenjivanja poĉinje krajem 19. veka. Poljoprivreda danas obezbeĊuje privredni, kulturni i društveni razvoj ljudske zajednice. Ima izuzetno mesto u privredi jednog društva i u njenom ukupnom razvoju, ona je privredna grana koja obezbeĊuje matrijalni opstanak ĉoveĉanstava. Biljna proizvodnja kao grana poljoprivredne proizvodnje je kompleksna i obuhvata proizvodnju svih biljnih useva. Semenarstvo je posebna grana poljoprivrede, izrasla u savremenu industriju, nauĉna disciplina koja se bavi prouĉavanjem semena, njegovih fizioloških i fiziĉko-mehaniĉkih osobina semena. Osnovni cilj semenarstva je da obezbedi kvalitetno seme za sigurnu i stabilnu proizvodnju. U našoj zemlji, kukuruz je najzastupljenija biljna vrsta, neophodna za obezbeĊivanje domaćih potreba, a isto I kao strateški proizvod namenjen izvozu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari