Odlomak

Ugovor o faktoringu
Faktoring se može obavljati isključivo na osnovu ugovora zaključenog u pisanoj ili elektronskoj formi.
Ugovor o faktoringu je prodaja potraživanja banci od privrednog društva gde prodavac posle prodaje potraživanja nema nikakva ovlašćenja u vezi prodatih potraživanja. Ugovorom o faktoringu se prenose sadašnja i buduća pojedinačna, kratkoročna potraživanja.
Faktoring predstavlja finansijsku uslugu kupoprodaje postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog postraživanja, nastalog po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga.
Predmet faktoringa, dakle, može biti svako postojeće nedospelo ili buduće, celo ili delimično, kratkoročno novčano potraživanje koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga, zaključenog između preduzetnika i pravnih lica. Kratkoročnim potraživanjem, u našem pravu, se smatra potraživanje koje dospeva na naplatu u roku do godinu dana od prodaje robe ili pružanja usluga. Predmet faktoringa može biti i svako postojeće nedospelo ili buduće, celo ili delimično, kratkoročno novčano potraživanje pravnog lica i preduzetnika koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga zaključenog sa korisnikom sredstava budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine ili budžeta jedinica lokalne samuprave, kao i korisnikom sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.
Subjekti, odnosno učesnici, u faktoringu su:
1.    ustupilac koji prodaje faktoru svoje potraživanje od dužnika; to može biti banka, privredno društvo, preduzetnik sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno ta lica sa sedištem u inostranstvu, registrovana u skladu sa domicilnim propisima;
2.    faktor koji kupuje potraživanje od ustupioca; faktor može biti banka, privredno društvo organizovano kao akcionarsko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, sa sedištem u Republici Srbiji, koje ima odobrenje ministarstva nadležnog za poslove finansija za obavljanje poslova faktoringa ili strana banka i strano privredno društvo – isključivo u međunarodnom faktoringu;
3.    dužnik može biti banka, privredno društvo i preduzetnik sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno ta lica sa sedištem u inostranstvu, registrovana u skladu sa domicilnim propisima.
Kao što je već rečeno, faktoring može obavljati, banka ili privredno društvo osnovano u Republici Srbiji, ali pod određenim uslovima: privredno društvo, odnosno faktoring društvo mora ispunjavati uslove propisane Zakonom o faktoringu u pogledu kapitala društva i koje ima odobrenje za obavljanje posla faktoringa.
Faktoring društvo može obavljati samo posao faktoringa i sa faktoringom srodne ili povezane poslove. Osnovni novčani kapital ne može biti manji od 40.000.000 dinara i uvek mora biti u visini koja nije manja od ovog iznosa.
Zakon o faktoringu predviđa više vrsta faktoringa. Faktoring možemo podeliti na domaći i međunarodni. Dalje, prema obavezi preuzimanja rizika naplate potraživanja, faktoring može biti bez regresa i sa regresom.
Domaći faktoring predstavlja faktoring čiji je predmet prodaja potraživanja nastalog prodajom robe ili pružanjem usluga između domaćih lica na unutrašnjem tržištu, a međunarodni faktoring je faktoring čiji je predmet prodaja potraživanja nastalog u spoljnotrgovinskom prometu robe, odnosno usluga. Međunarodni faktoring se obavlja: u jednofaktorskom sistemu (u faktoringu učestvuje samo jedan faktor) ili u dvofaktorskom sistemu (u faktoringu učestvuju faktor sa sedištem u Republici Srbiji i faktor sa sedištem u inostranstvu).
Faktoring bez regresa podrazumeva da je faktor preuzeo rizik naplate potraživanja na sebe. Rizik naplate potraživanja obuhvata rizik nesposobnosti plaćanja od strane dužnika.
Faktoring sa regresom podrazumeva da ustupilac odgovara faktoru za naplativost potraživanja – na dan dospelosti potraživanja. Kada je faktoring ugovoren sa regresom, faktor ima pravo da zahteva namirenje od dužnika i ustupioca. Faktor je dužan da obavesti ustupioca da naplata potraživanja nije izvršena u roku od osam dana od dana dospelosti potraživanja, a nakon ostvarenog regresa faktora prema ustupiocu, faktor je dužan da potraživanje vrati ustupiocu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese