Odlomak

UVOD

Slično drugim preduzećima i bilans banke ima dve strane koje su u stalnoj računskoj ravnoteži. ”Bilans kao dvostrani pregled međusobno izravnatih veličina, može da se prikaže u formi konta, kao međusobno sučeljavanje dveju strana, ili u štafelnoj formi, u kojoj su veličine dveju strana poređane jedna ispod druge”.  Bilansom se obuhvataju stanje i promene sredstava, izvora sredstava, prihoda i rashoda i finansijskog rezultata. Razlikuju se dve osnovne vrste bilansa: 1.bilans stanja i 2.bilans uspeha. Stanje i promene sredstava i izvora sredstava banke se obuhvataju u okviru bilansa stanja, dok se prihodi, rashodi i finansijski rezultat prikazuju u bilansu uspeha, ili računu dobitka i gubitka.

S obzirom da su sredstva i izvori sredstava osnova aktivnosti svakog privrednog subjekta, pa i banke, metodološki se prvo obrađuje bilans stanja. Kroz upotrebu bankarskih resursa prelamaju se interesi vlasnika banke, menadžment ekipe banke, brojnih deponenata i komitenata, kao i šire društvene zajednice, što u krajnjoj instanci rezultira određenim finansijskim rezultatom – dobitkom ili gubitkom. Shodno tome, bilans uspeha se metodološki analizira nakon bilansa stanja. Pri tome, finansijski rezultat iz bilansa uspeha se unosi u bilans stanja – gubitak u aktivu a neraspoređena dobit u pasivu.

 

 

BILANS STANJA

Na levoj strani bilansa stanja evidentira se aktiva koja predstavlja imovinu ili upotrebu resursa (plasmani). Na desnoj strani se evidentia pasiva, koja ukazuje na izvore sredstava

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari