Odlomak

Utrošci i troškovi
Troškovi predstavljaju vrednosni izraz utrošenih elemenata procesa proizvodnje u preduzeću. Troškovi preduzeća se definišu kao novčani izraz trošenja faktora procesa rada u vezi stvaranja učinaka preduzeća.
Troškovi preduzeća predstavljaju, dakle, vrednost svih utrošaka i izdataka koji su prouzrokovani stvaranjem proizvoda ili pružanjem usluga u konkretnom preduzeću. Na osnovu ove definicije možemo izdvojiti osnovne karakteristike troškova: troškovi se izražavaju vrednosno (novčano), rezultat su ostvarenih utrošaka i njihovih cena i direktno su vezani za odgovarajući učinak (proizvod ili uslugu). Troškovi imaju poseban značaj za ekonomiju poslovanja svakog preduzeća. Smanjenje troškova doprinosi poboljšanju materijalnog i finansijskog položaja preduzeća, i jačaju konkurentske pozicije preduzeća na tržištu.
U troškove spadaju i obavezni novčani doprinosi uslovljeni postojanjem i poslovanjem preduzeća. Na visinu troškova preduzeća deluju mnogobrojni unutrašnji i spoljašnji faktori. Unutrašnji faktori, koji mogu biti objektivni i subjektivni, deluju na veličinu ukupnih i pojedinačnih troškova. Spoljni faktori deluju na veličinu ukupnih troškova preduzeća preko tržišta, zakonskih i ugovornih obaveza itd.
Utrošci su fizički iskazane količine utrošenih faktora proizvodnje u procesu proizvodnje, dok su troškovi vrednosno trošenje elemenata proizvodnje. Utrošci predstavljaju naturalni izraz utrošenih elemenata procesa proizvodnje. Utrošci se razlikuju po:

  • mestu nastanka (tehnološka i režijska radna mesta),
  • merljivosti (utrošci materijala, utrošci sredstava za rad),
  • jedinici mere (fizičke jedinice merem, učestalost kvarova mašine),
  • vezanosti za nosioce (direktno, indirektno).

Utrošci mogu biti uslovljeni:

  • tehničkim faktorima ili tehničkim elementima procesa proizvodnje koji direktno ili indirektno utiču na utroške inputa:

a) osobine proizvoda,
b) osobine materijala,
c) osobine sredstava za rad,
e) osobine tehnološkog procesa,
f) tehnički uslovi rada,
g) tip proizvodnje,
h) nivo tehničke opremljenosti;

  • organizacionim faktorima ili načinom organizacije procesa rada i procesa proizvodnje

Utrošci radne snage predstavljaju utrošenu energiju čoveka (radnika) pri obavljanju radnih zadataka u procesu reprodukcije. Reprodukovanje radne snage podrazumeva i obnavljanje bioenergije radnika. Trošenje bioenergije nastaje u procesima rada i kao rezultat tog trošenja nastaju utrošci radne snage. Trošenje bioenergije radnika koje nastaje izvan procesa rada – ne predstavlja utrošak radne snage. Utrošak radne snage vrši se na:

  • tehnološkim i
  • netehnološkim radnim mestima.

Rating: 3.5/5. From 2 votes.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari