studenti
Mesto za uspešne studente

Ugovor o radu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

UVOD
Radni odnosi su ugovorni odnosi i ugovorom o radu zasniva se radni odnos. Osnovne obaveze iz radnog odnosa su da je poslodavac obavezan radniku dati posao i da mu za obavljeni rad isplatiti platu, a radnik je obavezan da prema uputstvima poslodavca datim u skladu sa vrstom rada, samostalno obavlja preuzeti posao. Poslodavac ima pravo da bliže odredi mesto i način obavljanja rada, poštujući pritom prava i dostojanstvo radnika. Takođe, poslodavac je dužan da osigura radniku uslove za siguran rad, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima.
U radnom odnosu poslodavac i radnik dužni su da se pridržavaju odredbi Zakona o radu, drugih zakona, međunarodnih ugovora, drugih propisa, kolektivnih ugovora i pravilnika u vezi s radnim odnosom. Pre stupanja radnika na rad, poslodavac mu mora omogućiti da se upozna s propisima o radnim odnosima i dužan ga je upoznati s organizacijom rada i zaštitom na radu.
Na sklapanje, prestanak ili drugo pitanje u vezi sa ugovorom o radu koje nije uređeno Zakonom o radu, ili drugim zakonom, primenjuju se opšti propisi obaveznog prava. Ugovorom o radu, pravilnikom o radu i kolektivnim ugovorom mogu se ugovoriti uslovi rada koji su za radnika povoljniji od uslova određenih Zakonom o radu.
Radni odnos se zasniva ugovorom o radu, koji se zaključuje u pismenom obliku, pre početka rada. Zakonom je propisan i sadržaj ugovora o radu. Ugovor mora da sadrži: odredbe o danu početka rada, zaradi, uslovima rada, radnom mestu za koje se zasniva radni odnos, mogućnosti raspoređivanja na drugo radno mesto u toku trajanja radnog odnosa i o drugim pitanjima, obavezama i odgovornostima na radu i u vezi sa radom. Zaposleni ostvaruju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa danom početka rada.
Osnovna prava iz radog odnosa su sledeća: pravo na odgovarajuću zaradu, materijalno obezbeđenje za vreme privremene nezaposlenosti, zaštitu na radu, zdravstvenu zaštitu i druga prava u slučaju bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti, kao i prava na druge oblike zaštite u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. Pored toga, zaposlena žena ima pravo na posebnu zaštitu na radu za vreme trudnoće, porođaja i materinstva, a zaposleni mlađi od 18 godina i zaposleni invalidi imaju pravo na posebnu zaštitu na radu. Zaposleni i poslodavac su saglasni da se na sva prava, obaveze i odgovornosti koja nisu utvrđena ovim ugovorom primenjuju odgovarajuće odredbe zakona i opšteg akta.

 

 

 
ZAKLjUČENjE UGOVORA O RADU

Ugovor o radu je akt zasnivanja radnog odnosa, kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti između zaposlenog i poslodavca. Tom prilikom je i jednoj i drugoj strani dozvoljena sloboda ugovaranja. Iako ugovor o radu nije strogo formalan akt, jer forma nije neophodan uslov (condicio sine qua non) za njegovo postojanje, zaključuje se u pisanom obliku pre nego što zaposleni stupi na rad. Ugovor mora biti u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom. Zaključeni ugovor o radu znači da su se stekli svi uslovi i osnovi za zasnivanje radnog odnosa.
Ugovor o radu može se zaključiti na neodređeno i određeno vreme. Ugovor o radu u kome nije naznačeno vreme trajanja smatraće se ugovorom o radu na neodređeno vreme. Ugovor o radu na određeno vreme zaključuje se na period do dve godine. U slučajevima izvršavanja posla koji traje do šest meseci, privremenog povećanja obima posla, zamene odsutnog radnika do godinu dana, obavljanje poslova čije je trajanje unapred određeno prirodom i vrstom posla, zaključuje se ugovor o radu na određeno vreme. Ukoliko je ugovor o radu zaključen suprotno napred navedenom, smatra se da se radi o ugovoru o radu na neodređeno vreme. Ugovor o radu koji je zaključen na određeno vreme, može se, u sporazumu sa poslodavcem, jednom ili više puta produžiti za određeni period, ali najviše do dve godine od dana zaključivanja ugovora o radu na određeno vreme. U ovaj period uračunavaju se i prekidi koji su trajali do dve nedelje.
Ugovor o radu ne može zaključiti lice koje nije navršilo 15 godina života i koje nema opštu zdravstvenu sposobnost za rad. Lice koje ima između 15 i 18 godina života može zaključiti ugovor o radu pod uslovom da nabavi uverenje da poseduje opštu zdravstvenu sposobnost za rad i saglasnost zakonskog zastupnika. Lice mlađe od 18 godina života ne može zaključiti ugovor o radu za obavljanje poslova na kojima postoji povećana opasnost od povreda ili povećani štetni uticaj za zdravlje radnika.

 

 

 

OSOBINE UGOVORA O RADU

Ugovor o radu je formalan ugovor. Zaključuje se u pismenom obliku i smatra se zaključenim kada ga potpišu zaposleni i poslodavac. On je dvostrani ugovor, jer stvara uzajamne obaveze učesnika u zaključivanju ugovora. Zatim je dvostrano teretni ugovor jer se njegov cilj sastoji u određenoj koristi za obe strane i svaka ugovorna strana vidi ispunjenje nekog svog interesa. Istovremeno je i komutativni ugovor jer su u trenutku njegovog zaključenja poznati vrsta i obim činidbe.
Ugovor o radu je individualni ugovor jer stvara obaveze samo za njegove učesnike (zaposlenog i poslodavca). Aktom o organizaciji i sistematizaciji poslodavac utvrđuje vrstu poslova, vrstu i stepen stručne spreme i druge posebne uslove.

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

2 Komentara

  1. ugovori u pravu

  2. a gde po tebi treba da stoje?

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.