studenti
Mesto za uspešne studente

Ugovor o prevozu

VN:R_U [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)

Pojam, značaj i karakteristike

Ugovorom o prevozu obavezuje se prevozilac da preveze na odredjeno mesto- neko lice ili neku stvar, a putnik, odnosno pošiljalac se obavezuje da za to isplati odredjenu nadoknadu u vidu vozarine. U privredi postoje više vrsta ugovora o prevozu, i svi su regulisani posebim zakonskim propisima.
Opšta karakteristika za sve ove ugovore je da za predmet imaju obavljanje transportnih usluga, tj. Odnose se bilo na prevoz stvari, na prevoz lica i da se kod njih kao ugovorne strane pojavljuju pored pošiljaoca i prevoznika i primalac robe (kada je u pitanju prevoz robe). Pošiljalac može da bude  fizičko ili pravno lice, a kod ugovora u privredi pošiljalac je najčešće pravno lice-privredni subjekt.
Prevoznik (vozar) je lice koje obavlja transportnu uslugu kao svoju delatnost. U skladu sa  Zakonom o obligacionim odnosima, prevoznik može biti i svako lice koje se ugovorom obaveže da će izvršiti prevoz robe uz odredjenu nadoknadu.
Primalac je lice kojem je upućena roba.

Ugovori o prevozu u privredi imaju poseban ekonomski značaj jer doprinose boljem poslovanju privrednih subjekata, a posebno boljem snabdevanju odredjenim robama pravnih lica.

  1. Obaveza prevozioca u linijskom prevozu – ZOO obavezuje prevozioca koji obavlja linijski prevoz da redovno održava objavljenu liniju, i dužan je da primi na prevoz svako lice i svaku stvar kada ispunjavaju uslove koji su odredjenu u objavljenim opštim uslovima.
  2. Odustanak od ugovora – Pošiljalac (putnik) može da odustane od ugovora i pre nego što je započeto njegovo izvršenje, ali je dužan da vozaru nadoknadi štetu koju bi pretrpeo. Druga ugovorna strana može odustati od prevoza i tražiti da joj se vrati vozarina kada prevozilac kasni sa započinjanjem prevoza toliko da ona nema više interes za ugovoreni prevoz ili kad prevozilac neće ili ne može da izvrši ugovoreni prevoz.
  3. Visina naknade za prevoz – U skladu sa članom 651. ZOO visina nakbade ne može da bude ugovorena u iznosu većem od iznosa odredjenog tarifom ili kojim drugim objavljenim aktom. Ukoliko iznos nakanade nije utvrdjen tarifom ili obaveznim aktom, a ini ugovorom, prevozilac ima pravo na uobičajenu naknadu za takvu vrstu prevoza.

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: , ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.