Odlomak

IZVOD

Ovaj diplomski rad bavi se analizom studije slučaja preduzeća “Drenik ND” sa logističkog aspekta. Rad će kroz svoj tok imati cilj da pikaže na koji način posluje preduzeće “Drenik ND”. Kroz analizu poslovanja prepoznat je problem koji se odnosi na logističke greške, te je stoga preldloženo rešenje koje se ogleda u rešavanju problema skladišnog prostora preduzeća. Konkretan problem je u tehničkim karakteristikama skladišta. Proizvodni pogon u preduzeću se koristio i kao skladišni prostor što je opterećivalo proizvodnju da ne radi punim kapacitetom te je kompanija u jednom trenutku proizvela preveliku količinu robe za ovako organizovana skladišta. U radu je predloženo i obrazloženo rešenje ovog logističkog problema.

Obzirom da se sam cilj logistike sastoji u povećanju efikasnosti poslovanja putem ubrzavanja cirkulacije angažovanih sredstava, cilj rada je bio da ukažemo na način sprovođenja logističkih promena u pomenutom preduzeću, kao i da predočimo novonastale probleme prilikom skladištenja i damo predlog rešenja, sa analizom svih prednosti i mana.
SUMMARY
This thesis deals with the analysis of case studies of “Drenik ND” aspect of logistics. The work will flow through your goal is to have pikaže how the company operates “Drenik ND”. Through business analysis recognizes the problem related to the logistical errors, and therefore preldloženo solution that is reflected in the resolution of problems of storage companies. A specific problem is the technical characteristics of the warehouse. The production facility of the company was used as a storage area which is burdened production that is not working at full capacity and the company at one time produced excessive amounts of goods for such organized warehouse. The paper proposes and reasoned solution to this logistical problem.

Since the very purpose logistics consists in increasing the efficiency by accelerating the circulation of any capital, the aim of the study was to show how the implementation of logistical changes in the said company, as well as to visualize the latest problems in storage and give the draft decision, the analysis of the advantages and defects.
1. UVOD
Da bi materijali, robe ili gotovi proizvodi bili uvek i na vreme dostupni kupcima, moraju se obezbediti u dovoljnoj količini i nalaziti na lokaciji koja je dostupna kupcima odnosno potrošačima. To daje širok prostor za logističke aktivnosti koje treba da daju odgovore na pitanje: kako na najjeftiniji način rešiti pitanje skladištenja roba?

Logistika je naziv koji se koristi da opiše fizičke i upravljačke procese čiji je cilj optimizacija tokova robe, materijala, opreme i ljudstva od njihovih izvora do mesta gde će biti primenjeni. Logistika je istovremeno umetnost i nauka. Predstavlja proces kroz kojim se upravlja fizičkim aktivnostima u vezi sa resursima i podjednako je primenljiva u svim sektorima industrije i trgovine.

Razlog zbog kojeg sam odabrao temu skladišta i skladištenje, jeste činjenica da imam uvid u tematiku problema firme “Drenik ND” koji je vezan za predmet poslovna logistika, i upravo čitajući knjigu poslovna logistika sam uvideo neka od mogućih rešenja problema. U daljem tekstu ću predstaviti čime se firma bavi, kao i njenu organizacionu i kvalifikacionu strukturu. Takođe, biće predočen problem, kao i predlog studenta i zaposlenih za rešenje problema. Naizgled jednostavan problem koji deluje lako rešiv, zaista je iskomplikovao proizvodnju u kompaniji “Drenik ND”, pa čak je i zaustavio u potpunosti na kratko vreme.

U procesu proizvodnje, kao i u procesu razmene i potrošnje robe, javlja se potreba za skladištima i skladištenjem. U svim fazama procesa reprodukcije, počev od nabavke sredstava za proizvodnju, do proizvodnje prodaje i potrošnje – roba se otprema u skladišta. Skladištenje je bitno za prodaju i nabavku, ali se njegov značaj zanemaruje zbog toga što se smatra da je skladištenje pasivno. Zbog toga je potrebno dobro poznavati potrebne tokove roba i transportne mogućnosti. Tokovi roba zavise od potražnje robe u nekom vremenskom periodu. Ako potražnja ima elemente neke zakonitosti, onda logistika može relativno jednostavno da odgovori na pitanje koliko robe treba da bude na skladištu i kada treba narušiti novu robu (to zavisi od vremena koje protekne od narudžbine do dostave). Ako je potražnja roba varijabilna moraju se izračunati sigurnosne zalihe – koristeći račun verovatnoće. Te zalihe moraju biti takve da u slučaju najveće potražnje ne dođe do nestašice robe; odnosno mora se sprečiti da kupac koji traži robu, zbog nestašice, robu nabavi od drugog prodavca ili odustane od kupovine. Kategorija izgubljenog kupca je jedna od ključnih koja pokreće razvoj logistike. Danas je kupac u centru pažnje na tržištu.

Iako kompanija “Drenik ND“ beleži konstantan napredak, iz godine u godinu, kako po ekonomskim tako i po organizacionim parametrima, uprava kompanije bih morala uvideti greške u opštem poslovanju. A posebno što se tiče logističkih grešaka, jer se pokazalo da one krucijalno utiču na proizvodnu i poslovnu sposobnost firme, tj. u trenutku mogu da potpuno onesposobe firmu. Može se reći i parališe je i dovede do jako nepovoljne situacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese