Odlomak

UVOD

Autorsko delo pripada autoru koji ga je stvorio,a to po prirodi stvari moze biti samo fizicko lice.Tudja autorska dela mogu se koristiti samo na temelju posebne pravne osnove,bilo saglasnosti autora dela ili zakonske odredbe koja dopusta koriscenje tudjeg autorskog dela,kao sto su autorska dela nastala u random odnosu i ona koja su nastala po narudzbini.

1.AUTORSKO DELO I SADRZINA AUTORSKOG PRAVA

Intelektualna prava su ona prava ciji je predmet tvorevina ljudskog uma,i obuhvataju:autorsko pravo,prava srodna autorskom pravu i pravo industrijske svojine.Bitno obelezje intelektualnih prava,kao i ostalih apsolutnih prava,jeste da deluju prema svima-erga omnes,a za objekat zastite imaju odredjeno intelektualno dobro.Predmet zastite autorskih prava je autorsko delo.
Clan 2 Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima:Autorsko delo je originalna duhovna tvorevina autora,izrazena u odredjenoj formi,bez obzira na njegovu umetnicku,naucnu i drugu vrednost,njegovu namenu,velicinu,sadrzinu i nacin ispoljavanja,kao i dopustenost javnog saopstavanja njegove sadrzine.
Autorskim delom smatraju se,narocito:pisana dela,govorna dela,dramska, dramsko-muzicka,koreografska,pantomimska,dela koja poticu iz folklore,muzicka dela,filmska,dela likovne umetnosti,dela arhitekture,primenjene umetnosti i industrijskog oblikovanja…Opste ideje,postupci,metode rada ili matematicki koncepti,kao i nacela,principi i uputstva koji su sadrzani u autorskom delu nisu obuhvaceni autorskopravnom zastitom.
Intelektualno stvaralastvo moze nastati individualno-tj.samostalno,ali moze nastati i u random odnosu.
“Sadrzinu autorskog prava cine brojna ovlascenja koja se medjusobno razlikuju,ali se u zakonodavstvu i u sudskoj praksi dele na dve grupe ovlascenja:na moralna ili licno pravna i na imovinska ovlascenja.” Imovinska prava traju za vreme zivota autora i 70 godina nakon njegove smrti.Moralna ovlascenja autora vezana su za njegovu licnost,traju i po prestanku trajanja imovinskih prava i ne mogu biti predmet pravnog prometa ni inter vivos ni mortis causa.
Clan 8 ZASP:Autor uziva moralna i imovinska prava u pogledu svog autorskog dela od trenutka nastanka autorskog dela.
Imovinska prava podrazumevaju pravo autora na ekonomsko iskoriscavanje svog dela,kao i dela koje je nastalo preradom njegovog dela,sto znaci da ako bi drugo lice iskoriscavalo delo,autoru pripada nadoknada osim ako zakonom ili ugovorom nije drugacije odredjeno.
Radi zastite osobnih,licnih interesa autora u odnosu na njegovo delo u sadrzaj autorskog prava uz ovlascenja imovinskopravnog karaktera, koja autoru omogucuju ekonomsko iskoristavanje njegova djela, usla su i ovlascenja licnopravnog karaktera, koja autora ovlascuju od ostalih zahtevati da postuju intelektualnu vezu izmedju njega i njegovog dela, sto ukljucuje priznavanje i postovanje autorstva,pravo na naznacenje imena,postovanje autorove volje hoce li, kada i kako njegovo djelo biti objavljeno, postovanje celovitosti dela kao i postovanje dela na nacin da se ono ne koristi na nacin koji bi stetio autorovoj casti odnosno ugledu.
Clan 9 Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima predvidja:Autor je nosilac autorskog prava ali pored njega,nosilac autorskog prava moze biti i lice koje nije autor a koje je steklo ovo pravo u skladu sa zakonom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari