Odlomak

Bankarske usluge

UVOD:

Pojam “banka” potiče od latinske reči “banco” koja označava klupu (tezgu u današnjem smislu šalter), postavljenu na ulici, trgu, vašaru ili sajmu, na kojoj se vršila razmena različitih oblika i vrsta novca, kao i novčane transakcije naplate i plaćanja u vezi sa obavljenim trgovinskim prometom.1

Koncept bankarskog proizvoda je rezultat pokušaja banaka da inovacijama
odgovore na promene u okruženju koje su dovele do povećanja konkurencije a time i rizika u poslovanju.

Pod proizvodom se obično podrazumeva fizički proizvod koji je rezultat proizvodne aktivnosti. Pojam ne asocira na nešto što je posljedica obavljanja bankarske djelatnosti može da izazove nedoumice jer su tradicionalno posmatrano, banke uslužne organizacije.

Gotovo svaka aktivnost banke može biti pretočena u bankarski proizvod. Ovakva praksa danas preovlađuje u bankarstvu razvijenih zemalja.

Prosječna banka u svijetu danas ima više od 200 finansijskih proizvoda i usluga u različitim kobinacijama, namjenjenih u rješavanju finansijskih problema bilo koje vrste.

POJAM BANKE:

Definicija pojma banke zavisi od kriterijuma na osnovu kojih se pojam banke razdvaja od pojma ostalih finansijskih institucija.
U evoluciji banaka, pojam banke je različito tumačen zbog različitih uslova sistema u kojima je banka djelovala.

Kod preciziranja pojma banke navode se određeni kriterijumi:2

1) učestvovanje u kreiranju novca,
2) profesionalno bavljenje poslovima uzimanja i davanja kredita,
3) funkcija ostvarivanja ciljeva ekonomske politike i
4) funkcija obavljanja platnog prometa.

Po nekim autorima, smatra se da je najpotpuniju definiciju banke dao F. Somary, po
kome je banka ustanova kojoj je uzimanje kredita u obliku novca glavno zanimanje.  To
znači da su primarni bankarski poslovi, poslovi zaduživanja banke.
Banka je ustanova koja uglavnom posluje s kreditom te za svoje komitente izvršava različite novčane poslove.
Banka je posebna finansijska institucija monetarno – kreditnog sistema koja se
profesionalno bavi uzimanjem i davanjem kredita i posredovanjem u plaćanju.
Uzimanje i davanje kredita je funkcionalna suština banke, zajedno sa poslovima kreiranja novca,  finansijskog posredovanja u platnom prometu. Kreiranje novca bazira se na depozitnim poslovima banke, a funkcija finansijskog posrednika na poslovima, prikupljanja (mobilizacije), koncentracije i plasiranja (alokacije) finansijskih (novčanih) resursa.
Ovim bi bila zaokružena i data potpuna definicija pojma banke. Sadržani su svi poslovi
banke: aktivni, pasivni i posrednički (neutralni).

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA FINANSIJSKIH USLUGA:

Uloga istraživanja tržišta kao prethodnice pri izradi marketing programa odlučujuća je za validnost cjelokupnog programa, jer neadekvatno i nepotpuno istraživanje tržišta može izazvati niz neželjenih posledica. To može biti pitanje ekonomičnosti usluge, ili na duži rok pitanje gubitka stečene pozicije na monetarnom tržištu i gubitka konkurentnih prednosti banke.

Istraživanje tržišta se u osnovi odnosi na tri glavne oblasti:

•    istraživanja u sferi pojedinačnih klijenata (stanovništvo), koja su usmjerena na definisanje običaja, navika, prohtjeva i želja klijenata,
•    istraživanja u sferi preduzeća i ustanova, gde se ispituje tendencija preduzeća pri odabiru bankarske ustanove, da bi se dobile neophodne informacije potrebne banci pri izradi strategije usmerene ka privlačenju preduzeća, i
•    istraživanja u sferi konkurencije, a unutar toga:
•    mjerenje učešća na tržištu i predviđanje sopstvenog budućeg tržišnog udjela, i
•    ispitivanje učešća na tržištu u odnosu na konkurenciju.

Osim ovih istraživanja banka može vršiti i istraživanja vezana posebno za domen usluga. Može pribaviti i obraditi podatke vezane za dinamiku interesovanja prema određenim tipovima usluga, ili utvrđivanje uzroka nastanka i tražnje takvih usluga, odnosno njihove dinamike. Može da istraži sloj korisnika određenih usluga, njihov sastav, promene tog sastava i uzroke promena.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari