Odlomak

Počev od 90-ih godina prošlog veka dolazi do promena u klasičnom poslovanju banaka i
osiguravajućih društava na finansijskom tržištu iz razloga različitih i novih potreba klijenata, jačanja
i razvoja konkurencije, smanjenja troškova, u cilju sticanja prednosti, superiornosti i povećanja
profita. Menja se način isporuke proizvoda osiguranja razvojem tehnologije i u skladu sa potrebama
i željama klijenata, što podrazumeva prodaju osiguranja sa kompletnom finansijskom uslugom.
Navedeno podrazumeva inovaciju distributivne mreže prodaje proizvoda osiguranja uz poštovanje
zakonske regulative, u smislu različitih oblika saradnje osiguravajućih društava sa finansijskim
institucijama – bankama.
Imajući u vidu da su na našem tržištu još uvek dominantni tradicionalni kanali prodaje osiguranja,
a da bankoosiguranje ima potencijal, ovim radom želimo prikazati novi trend u distribuciji
proizvoda osiguranja na domaćem tržištu putem kanala prodaje – bankoosiguranje.
Banke, kao zastupnici u osiguranju osiguravajućih društava, počinju da prodaju proizvode
osiguranja na svojim prodajnim mestima uz svoje postojeće proizvode i na taj način stiču pravo
na naknadu (proviziju) po osnovu prodatih proizvoda osiguranja. Proizvodi osiguranja koji će se
prodavati na prodajnim mestima banke određuju se dogovorom između banke i osiguravajućeg
društva. Kako postoje sličnosti između određenih bankarskih proizvoda i proizvoda osiguranja,
tako ti proizvodi mogu postati konkurencija jedni drugima.
U praksi se na prodajnim mestima banke najčešće može naći proizvod osiguranja kao što je
osiguranje života, koji može biti konkurencija ulogu na štednju (bankarska štednja). Osiguranje
života je proizvod osiguranja koji je najčešće prodavan preko banaka na razvijenim
zapadnoevropskim tržištima. Manje je zastupljena ponuda proizvoda osiguranja kredita, koje
može biti konkurent bankarskom proizvodu kao što je kreditno pismo, ili pak osiguranje jemstva
koji može biti konkurentni proizvod bankarskoj garanciji.
Radom je prezentovan pojam bankoosiguranja, proizvodi koji mogu biti konkurencija jedni
drugima, dostignuća u zemljama u kojima je bankoosiguranje na višem stepenu razvoja, kao i u
4
zemljama u kojima je u početnoj fazi razvoja. Takođe je detaljno predstavljena zakonska regulativa
Republike Srbije kao osnov za uvođenje bankoosiguranja, sve aktivnosti i procesi koje treba izvršiti
u cilju funkcionisanja bankoosiguranja, kao i mišljenje o razvoju i perspektivi bankoosiguranja na
tržištu Srbije

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Komentari