Odlomak

UVOD
Sport je globalni, kurturološki, medicinski i medijski fenomen koji spaja sve ljude svijeta. Mnogi istraživački radovi i autori sa opštim prihvaćenim iskustvima postavili su sport na jednom od centralnih mjesta društvenog života.
Smatra se da je sport kao ljudska djelatnost nastao iz same potrebe čovjeka za razonodom i nadmetanjem, tako i sama riječ sport potiče od latinske riječi disportare koja u prevodu znači zabava, igra, razonoda, međutim pod tim pojmom podrazumijeva se i takmičenje. S obzirom na ovo svaki pojedinac koji se bavi nekom sportskom granom ima za cilj pobjedu.
Najvažniji cilj svakog sporta je postizanje vrhunskih sportskih rezultata, odnosno ostvarivanje pobjede. Dostići maksimalan sportski rezultat, znači optimalno aktivirati sve svoje potencijale (motoričke, funkcionalne, tehničke, taktičke, psihičke i dr.) i te potencijale ostvariti u jednoj ili nekoliko vremenskih tačaka. Varijabilnost bilo kog elementa čovjekovog bio¬psiho¬socijalnog stanja, odražava se u manjoj ili većoj mjeri na stabilnost ukupnog potencijala sportiste. Iz literature i iz iskustva trenera i sportista, kao i drugih stručnjaka koji se bave sportistima (ljekara, psihologa, pedagoga, teoretičara sporta, naučnika i dr.), poznato je oko 100 faktora koji utiču na ostvarivanje sportskog rezultata. Svi stručnjaci se slažu u tome da je u većini sportova najvažniji faktor uspjeha, visoki nivo motoričkih sposobnosti sportiste, odn. njegova dobra fizička priprema. U sklopu fizičke pripreme, posebno mjesto zauzima rad na poboljšanju bazičnih motoričkih sposobnosti, jer su one uslov bez kog se ne može postići dobar sportski rezultat.

 
KARATE

Istorijski osvrt na nastanak i razvoj Karatea.

U zapadnoj civilizaciji, naziv Karate, je u upotrebi tek od sredine XX vijeka. Upoznavanje sa ovim pojmom vezano je glorifikovanu prestavu o „čudesnoj borilačkoj vještini“ iz Japana čija je atraktivnost i efikasnost prevazilazila sve do tada poznate borilačke vještine. Vjerovatno velika ekspanzija interesovanja za Karate, je nepoznavanje pravog značenja tog pojma. „Čak ni danas ne postoji potpuna usaglašenost oko definisanja primarne osnove Karatea.“1 Često u literaturi moguće je pronaći činjenice koje Karate opisuju kao: umjetnost, vještinu i sport. Međutim, ako ovo uzmemo u obzir moguće je uvidjeti složenost Karatea koji je bio pod snažnim uticajem joge, tradicionalne medicine, religije i filozofije
Karate, koji se u svijetu i dalje upražnjava kroz veći broj stilova, sistematizovan je i poprimio je takav oblik u Japanu početkom XX vijeka. Često se karate smatra autentičnom borilačkom vještinom, ali poznato je i da je istorija karatea duga i specifična a njegovi korijeni potiču izvan Japana. Pretpostavlja se da korijeni karatea potiču sa širokih prostora Dalekog istoka (Kina, Koreja, Indonezija itd.).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari

Click to access the login or register cheese