Odlomak

Rad se bavi osvrtom na brak i porodicu. Kroz istoriju su se menjali oblici i ciljevi porodičnih društvenih odnosa. Od prvobitnih zajednica, preko tradicionalnih porodica do savremene porodice, sa razlikom u istorijskom razdoblju, društvenim uslovima i vremenskom periodu koji se posmatra, porodica je kao institut prošla kroz različite oblike. Od matrijarhata do partijarahata, od „vladavine žena“ do njihove potčinjenosti i podređenosti. U radu ću pokušati da prikažem koje su to osnovne vrste porodice, tj. šta sve možemo podvesti pod porodicu, njene glavne funkcije i aktere i to gledano sa društvene i ekonomske tačke.

O PORODICI

Porodica je univerzalna društvena institucija i nerazdvojni pratilac ljudskog društva i čovekovog postojanja. Smatra se da je ona jedna od najstarijih i najbitnijih društvenih grupa. Porodica je grupa osoba koje su direktno srodnički povezane, pri čemu odrasli članovi preuzimaju odgovornost za brigu o deci. Srodničke veze ili srodstvo su takve veze među pojedincima koje se uspostavljaju ili putem braka ili kroz nizove potomaka koji povezuju krvne srodnike. Brak se može definisati kao društveno priznata veza između muškarca i žene. Kad dvoje ljudi stupi u brak, oni postaju srodnici jedno drugom. Porodični odnosi uvek se prepoznaju u okviru širih srodničkih grupa. Najzastupljeniji tip porodice je ’’nuklearna porodica“, par odraslih koji žive zajedno u jednom domaćinstvu sa svojom ili usvojenom decom. Kada bliski rođaci, a ne samo bračni par i njihova deca, žive u istom domaćinstvu ili u bliskom uzajamnom odnosu, onda govorimo o proširenoj porodici. U zapadnim društvima ideja braka podrazumeva odnos jednog muškarca i jedne žene, i takvu zajednicu zovemo monogamna.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 9 stranica
  • Sociologija prof.Srdjan S.Damjanović
  • Školska godina: prof.Srdjan S.Damjanović
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Novi Sad,  UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu  
  • ,

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari