Odlomak

I. UVOD

Projekat konstitucije Centralnog registra hartija od vrednosti formalno je započet u proleće 2002.godine i pošto je pored registra hartija od vrednosti podrazumevao i objedinjavanje klirinške funkcije, dobio je radni naziv ‚‚Beokliring” po ugledu na ‚‚Euroclear¬¬”. Centralni registar hartija od vrednosti kao samostalna institucija osnovan je 10.12.2003. godine izdvajanjem iz Narodne banke Srbije kao i prenosom baze podataka o vlasnicima akcija iz Agencije za privatizaciju – Privremenog registra u januaru 2004. Godine.
Pre formiranja Centralnog registra hartija od vrednosti tržište hartija od vrednosti je funkcionisalo u problematičnom okruženju zbog neblagovremene i ponekad nepostojeće evidencije o transakcijama hartija od vrednosti i neusaglašenih baza podataka. Međnutim, sistem Centralnog registra hartija od vrednosti je svojim instrumentima funkcionisanja doprineo sređnivanju odnosa u domenu transakcija i evidencije hartija od vrednosti.
Centralni registar hartija od vrednosti nastoji da bude baza podataka registrovanih akcija, obveznica i svih drugih hartija od vrednosti koje su do sada emitovane kod nas. Sledeća karika je Berza na kojoj se odvija trgovanje harijama od vrednosti i nakon toga povratne informacije s Berze da bi se krug ponovo zatvorio preknjižavanjem u Centralnom registru.
Šta akcionari dobijaju činjenicom da je zaživeo Centralni registar? Akcionari dobijaju apsolutnu vlasničku garanciju, imaju vlasničke račune hartija od vrednosti i na tim kontima su evidentirane sve hartije od vrednosti koje poseduju, bilo da su to obveznice, akcije, trezorski zapisi, bilo da su to kratkoročne hartije od vrednosti. Znači, sada svaki vlasnik ima svoj račun s imenom i prezimenom, matičnim brojem i sve hartije koje poseduje su evidentirane na jednom računu.

II. POJAM CENTRALNOG REGISTRA HARTOJA OD VREDNOSTI
Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti jeste institucija koja vodi jedinstvenu evidenciju zakonitih imalaca hartija od vrednosti i evidenciju o pravima iz tih hartija, kao i opravima trećih lica na hartijama od vrednosti. Centralni registar hartija od vrednosti obavlja i poslove kliringa i saldiranja transakcija zaključenih sa hartijama od vrednosti, odnosno vrši prenos vlasništva nad hartijama od vrednosti istovremeno sa plaćanjem tako da ne može da se dogodi situacija u kojoj neko proda hartiju od vrednosti i ne dobije novac.
Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a. d. Beograd je institucija na finansijskom tržištu, čiji je osnovni zadatak da vodi evidenciju o vlasnicima hartija od vrednosti, da vodi evidenciju o pravima koja proizilaze iz hartija od vrednosti (npr. pravo glasa, pravo na isplatu dividende, pravo na isplatu kamate), kao i da vrši prenos vlasništva sa prodavca na kupca.

Pored toga, zaloga, odnosno založno pravo trećih lica na hartijama od vrednosti se konstituiše upisom u Centralni registar hartija od vrednosti. Ovo je veoma dobar način za otklanjanje rizika banaka u procesu kreditiranja, naročito zbog toga što se u slučaju neblagovremenog izvršenja obaveza dužnika, založene hartije od vrednosti mogu lako prodati (bez sudske procedure).
U Centralnom registru je napravljen indirektan holding, što znači da svi klijenti otvaraju račune preko članova Centralnog registra. Svi korisnici prelaze u ruke korporativnih agenata – članova Centralnog registra koji će im elektronskim putem otvarati račune.
Centralni registar hartija od vrednosti je osnovan kao institucija za potrebe razvoja finansijskog tržišta u Srbiji. Njegovo poslovanje obuhvata registraciju različitih vrsta hartija od vrednosti u koje spadaju: obveznice, blagajnički zapisi i akcije koje nastaju iz procesa privatizacije koji se odvija u Srbiji.
Poslovi Centralnog registra hartija od vrednosti obuhvataju: otvaranje emisionih računa, otvaranje računa hartija od vrednosti za fizička i pravna llica, preknjižavanje hartija od vrednosti sa računa prethodnog na račun novog vlasnika, registrovanje prava trećih lica na hartije od vrednosti (npr. prava zaloge itd.), kao i obavljanje poslova kliringa i saldiranja hartija od vrednosti i novčanih transakcija nastalih po osnovu trgovanja sa hartijama od vrednosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari