Odlomak

E-BIZNIS PLAN

Poslovni ili biznis plan jeste planski dokument u kome se precizira pravac buduće poslovne akcije preduteća, odnosno u slučaju diversifikovanbog preduzeća neke njegove strategijske poslovne jedinice za određeni vremenski period. On sadrži u sebi set upravlajčkih odluka čija realizacija će se desiti u preciziranom vremenskom roku.

Poslovni plan je “skup ciljeva, politika, strategija i seta pojedinačnih programa i aktivnosti  za implementaciju izabrane koncepcije biznisa preduzeća. On predstavlja čistu artikulaciju moderne menadžerske vizije, načina za njeno ostvarenje i rizika koji je u to uključen.

U osnovi, “poslovni plan svodi se na upravljanje kompanijom na papiru. Ovaj plan detaljno objašnjava biznis, odnosno posao, upravljački tim, proizvod ili uslugu, kao i strategije za ostvarenje formulisanih ciljeva. Poslovni plan predstavlja i formalno-kvantitativni izraz planiranja rezultata preduzeća.

Poslovni plan može se u domaćoj literaturi, a pre svega, u praksi sresti i pod nazivom biznis plan. Razlog tome je sve veća odomaćenost engleske riječi business, što se prevodi kao posao, poslovanje, trgovanje, poslovna kuća, preduzeće i sl.

Poslovni plan neophodan je svim organizacijama. I malim i velikim, i profitnim i neprofitnim, nezavisno od prirode djelatnosti. Međutim, veličina i složenost procesa poslovnog planiranja i rezultirajućeg poslovnog plana treba da odraze veličinu i složenost preduzeća.

1. Dobrodošli u E-Business Planning!

Poslovni planovi i poslovno planiranje, su bitan dio poslovanja. Kao što je definisano  poslovni plan je pisani dokument koji identifikuje ciljeve preduzeća i ocrtava kako kompanija namjerava postići te ciljeve. Kao što je važan i sam plan tako i proces pisanja poslovnog plana je snaga jedne poslovne osobe da misli unaprijed, da postavi ostvarljive ciljeve, da predviđa probleme, i da se priprema za takmičenje. Proces, a ne plan sam po sebi, povećava vjerojatnost da će se ostvariti poslovni uspjeh.

2. E – biznis plan na primjeru

Predstavljanje biznis plana za elektronsko poslovanje je skup lekcija koja vas vodi kroz proces pisanja raznih dijelova vašeg poslovnog plana. Tipično, svaka lekcija počinje s opisom onoga što ćete naučiti i činiti u vezi sa tim. Većina lekcija sadrži jedan ili više zadataka koji predstavljaju dio vašeg e-business plana (npr. pisanje misija, identifikovanje ciljnih grupa).

U daljem radu predstavićemo aktivnosti izmišljene kompanije Purma Top Gift koja se takođe nalazi u izmišljenoj zemlji Purma. Purma Top Gifts je izmišljena online radnja (online shop) koja predlaže da proda prilično skupo svoje visoko kvalitetne proizvode koji su napravljeni u Purmi.

Većina poslovnih planova imaju sličnu strukturu koja odgovara strukturi ovog tutoriala kao što je navedeno u sljedećoj tablici:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari