Odlomak

1. UVOD U MATERIJU
Da bi smo se bavili fenomenom „efekta oporezivanja“, potrebno je prije svega odrediti pojam poreza i njegove opće karakteristike.
Pojam poreza ima dugotrajnu revoluciju. Brojni teoretičari iznijeli su svoja tumačenja pojma poreza, među kojima postoje i izvjesne razlike. U antičkoj Grčkoj, uvođenje poreza opravdavali su pravom pojedinca da uvodi porez nad slabijim. Š.Monteskje definisao je poreze kao “dio imovine koji građanin daje državi, da bi drugi dio mogao posjedovati“.
Pravo trgovine-prometa, na određenom prostoru reguliše se naknadom koju nazivamo porezom. Kao opće karakteristike navode se sljedeće:
-prinuda (porezski obaveznici su dužni da plate porez, a ako ne neplate porezi će biti naplaćeni prinudnim putem);
-bez protunaknadnim davanjem, isključivo u novcu, nije utvrđena svrha za koju će se upotrebiti.
Iz predhodno rečenog može se zaključiti da je porez osnovni oblik prihoda države, odnosno, pribavljanja finansijskih sredstava državi i drugim tijelima, što jeste fiskalni cilj poreza. Porezski obaveznici su pravna lica koja se uskladu sa zakonu o privrednim društvima i drugim propisima smatraju preduzećima, uključujući i druge obaveznike, kao što su fizička lica koja obavljaju djelatnost u skladu sa zakonom, kao porezski obaveznik pojavljuju se i građanska pravna lica. U savremenoj finansijskoj teoriji jedno od aktuelnih pitanja jeste fenomen „efekti poreza“.Ti efekti se manifestiraju u obliku utaje poreza, koja nastaje prije poreza oporezivanja i u obliku prevaljivanja poreza, koji nastaje poslije poreza oporezivanja.
Efekti poreza imaju ekonomsko-politički, socijalni i praktični značaj.
Institucije za naplatu poreza (po ovlaštenju društveno-političke zajednice) su porezska uprava i finansijska policija.
Ovaj fenomen, problem, ćemo u narednom izlaganju detaljnije prikazati i obrazložiti.

1)Dražena Tomljenović: „FINANSIJE“, SVIJETLOST SARAJEVO 1976.god. str. 56
2)Prof. dr. Mehmed Jahić: „FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO“ SARAJEVO 2004.god. str. 80. i 81.
2. IZBJEGAVANJE PLAĆANJA POREZA
Plaćanjem poreza smanjuje se ekonomska snaga poreznog obveznika, može doći i do promjene njegovog društvenog statusa.
To nepovoljno djelovanje poreza na poreske obveznike izaziva otpor plaćanju poreza i svjesno se nastoji da se neželjeni učinci oporezivanja uklone ili smanje.
Izbjegavanjem plaćanja poreza utiče na stvaranje socijalnih razlika u pogledu materijalnog pložaja građana. Zatim dovodi do nepovoljnih fiskalnih ekonomsko-političkih efekata.
Izbjegavanje može da bude aktivno, ako je rezultat svjesnog nastojanja porezskog obveznika da netačnim prikazom činjenica ili njihovim prikrivanjem pred porezskim organima se smanji porez i pasivnom, ako je nepodmirenje poreskog tereta rezultat:
a) neznanja porezskih obveznika o porezskoj obvezi;
b) nestručnosti i neefikasnosti porezskih organa;
c) praznina u zakonima.
Ono može zavisiti od mnoštva faktora: porezskog morala, obrazovne strukture, stručnosti poreskih organa, kontrole ubiranja poreza, sankcija i sl.
Izbjegavanja plaćanja poreza prisutno je u svim porezskim sistemima i može biti uvjetovano različitim faktorima i može imati raznovrsne posljedice za porezske obveznike.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese