studenti
Mesto za uspešne studente

Definicija projekta

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Uvod
Projekat ima sve elemente poslovnog procesa i predstavlja poduhvat koji se odvija u budućnostisa odgovorajućim rizikom i neizvjesnošću. Projekta sadrži konačne ciljeve koje treba postići u čijoj realizaciji učestvuju ograničeni resursi.Projekat zahteva koordinaciju u realizacije i pritom koristi tehnike mrežnog planiranja.
Uspješnost funkcionisanja projekata kao sistema zavisi od toga kako se realizuju definisaniciljevi i ostvaruju svrhe u dinamičkom okruženju. Međutim, mora se naglasiti da na system ovakve vrste deluju i spoljne i unutrašnje smetnje. Od onih najjednostavnijih, čije se dejstvo može predvidjeti, i čije su posljedice dijelovanja na sistem poznate, pa je poznato i preuzimanje upravljačkih mjera za njihovo uklanjanje, do takvih smetnji koje se ne mogu predvidjeti, a nisu poznate ni odgovarajuće upravljačke mjere za njihovo uklanjanje. Ako se svemu što je navedeno doda i dosta nizak stepen determinisanosti takvih sistema, onda je u potpunosti jasno da projektom treba upravljati.
Realizaciju projekta karakateriše velika složenost, ogromni troškovi kao i veliki broj učesnika u realizaciji.Da bi se projekat efikasno realizovao potrebno je da se njime racionalno upravlja. Toje jedan od razloga što je u SAD za realizaciju projekata stvorena koncepcija upravljanja projektima (Project management).
Đuričin ističe da je upravljanje projektom nastalo kao primjenjena oblast tradicionalnog (ili
funkcionalnog) upravljanja skoncentrisana na upravljanje složenim i neizvjesnim situacijama sa definisanim ciljem. Funkcionalno upravljanje i upravljanje projektom karakterišu iste faze
(selekcija, alokacija resursa, planiranje, programiranje, organizovanje i kontrola). Razlika je u
predmetu upravljanja. Dok je kod funkcionalnog upravljanja predmet upravljanja organizacija, kod upravljanja projektima predmet upravljanja je projekat. Takođe, kod funkcionalnog upravljanja fokus je na kontroli, dok je kod upravljanja projektima fokus na planiranju Iprogramiranju. Konačno, funkcionalni rukovodioci su specijalisti (funkcionalne oblasti), dok su rukovodioci projekta globalisti.
Svaki pristup konceptu upravljanja projektom podrazumjeva definisanje i korišćenje
odgovarajuće organizacione strukture za upravljanje realizacijom, gdje osnovnu ulogu igra tim zadužen za upravljanje realizacijom projekta.
Ova karakteristika proističe iz potrebe da se za upravljanje realizacijom projekta formira novaorganizacija, koja će biti različita od one koju smo usvojili kada je u pitanju upravljanje određenim poslovnim sistemom. Polazeći od činjenice da u realizaciji svakog projekta, po pravilu, učestvuje veći broj poslovnih sistema potrebno je formirati novu, odgovarajuću organizaciju koja će moći da zadovolji prethodno postavljene uslove.
Kada se odlučimo na korišćenje koncepta upravljanja projektom, time smo se opredjelili daformiramo i koristimo informacioni sistem za podršku upravljanja realizacijom projekta zasnovanog na računaru.
Svi pristupi upravljanju projektom predlažu i koriste tehniku mrežnog planiranja i gantograma u planiranju, praćenju i kontroli realizacije projekta. Korišćenje mrežnog planiranja u upravljanju realizacijom projekta je nezamenljiva, jer omogućava, pored grafičkog predstavljanja i praćenja projekta, pribavljanje velikog broja potrebnih informacija koje su neophodne za upravljanje realizacijom projekta.

1. Pojam i vrste projekta
Projekat je složeni neponovljivi poslovni poduhvat koji se preduzima u budućnosti da bi sedostigli ciljevi u predviđenom vremenu i sa predviđenim troškovima.
Zadatak ili poduhvat se može tretirati kao projekat ako poseduje karakteristike:
1. Delokrug (obuhvat) poduhvata – treba da obuhvata veliki obim aktivnosti i zadataka;
2. Neponovljivost (neobičnost) – projekat čini skup aktivnosti koji se ne ponavljaju;
3. Kompleksnost – veliki br.org. veza i elemenata…resursa,troškova,ljudi idr;
4. Podrška (podupiranje) poduhvata – posebna pažnja se mora usmeriti na realizaciju
projekta.

OSOBINE (zajedničke za sve projekte):
1. Cilj
2. Rokovi
3. Kompleksnost (tehnologija)
4. Obim i priroda zadatka (usklađuje se planom realizacije,tjstrategiju projekta)
5. Resursi (ljudi, oprema, material, fin.sredstva)
6. Organizaciona struktura ( uz rukovodioca sa ovlašćenjima)
7. Informacioni i kontrolni sistem (funkcionalne linije ovlašćenja)

Opste karakteristike vezane za pojam projekta:
– složen poduhvat sa velikim brojem aktivnosti i učesnika,
– ima sve elemente poslovnog procesa
– poduhvat koji se odvija u budućnosti,
– sadrži rizik i neizvesnost,
– jedinstven, odnosno neponovljiv,
– vremenski ograničen i jednokratan,
– sadrži konačne ciljeve,
– učestvuju ograničeni ljudski i materijalni resursi,
– zahtjeva kooridinaciju u realizaciji.
Primjeri za projekte: građevinski poduhvati, istraž.&razvojni, planski zadaci, organizacioni
zadaci, proizvodni zadaci, nalozi za nabavku, popuna mesta.
Osnovne faza projekta su, dakle, planiranje i realizacije. Da bi odvijanje projekta kroz ove
faze usljed ograničenih resursa i vremena bilo moguće njime se mora upravljati.
INVESTICIONI PROJEKTI– posebna vrsta, odnosi se na ulaganja u osnovna sredstva u
različitim oblastima privrednog, vojnog i društvenog rada. Razlikujemo tri podjele:
• Po tehnickoj strukturi:
1. za ulaganje u građevinske objekte – IP za izgradnju, rekonstrukciju i proširenje
proizvodnih kapaciteta (hala,magacina, zgrada);
2. za ulaganje u opremu – mašine, uređaje, postrojenja, instalacije;
3. za ulaganje u ostalo – za R&D, obuku kadrova, otkupe i štete, osnovno stado;
• Po namjeni :
1. za ulaganje u nove objekte,
2. za ulaganje u rekonstukciju i proširenje,
3. za ulaganje u dislokaciju,
4. za ulaganje u uvođenje nove opreme i uređaja,
5. za ulaganje u naučnoistraživački rad i obuku kadrova.
• Po idustrijkim granama(industrija, poljoprivreda, saobraćaj, građevinarstvo itd.)

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.