Odlomak

KAMATNI RAČUN
Kamatni račun je račun koji određuje odnose koji se uspostavljaju između dužnika i poverioca. Naime, dužnik pozajmljuje određeni novac od poverioca na određeno vreme i plaća određenu novčanu nadoknadu  poveriocu, kao naknadu za korišćenje pozajmljenog novca. Suma koju dužnik pozajmljuje od poverioca naziva se kapital ili glavnica i najčešće se označava sa K.
Iznos koji dužnik godišnje plaća za svakih 100 novčanih jedinica od pozajmljenog novca naziva se kamatna stopa ili interesna stopa. Kamatna (interesna) stopa se (isto kao i procentna stopa) može izražavati i u procentualnom i u decimalnom zapisu. Veza između decimalnog i procentualnog zapisa kamatne stope p je ista kao i kod procentne stope, tj:
p(decimalni zapis) = p(procentualni zapis/100) .
Ukupna suma koju dužnik isplaćuje poveriocu, kao nadoknadu za pozajmljeni novac na određeno vreme, uz kamatnu stopu p, naziva se  kamata ili interes i najčešće se obeležava sa I.
Vreme  t  za koje dužnik koristi novac poverioca i za koje se i  računa kamata se može dati u godinama ( tg ) , u mesecima ( tm ) i u danima ( td ). Ako je vreme za koje se računa kamata dato u danima, onda se ono može računati ili po kalendaru uz pretpostavku da godina ima 360 ili 365 dana, što se obeležava sa (k,360) ili (k,365), ili uz pretpostavku da svaki mesec ima 30 dana, a godina 360 ili 365 dana, što se obeležava (30,360) ili (30,365).
Kamatna stopa p se može vremenski menjati i može biti različita za različite iznose glavnice, što je predmet dogovora između dužnika i poverioca.
Kamata se izračunava u nekim vremenskim intervalima, koji se određuju dogovorom između dužnika i poverioca. Taj vremenski interval u kome se izračunava kamata se zove obračunski period.
Kamata se može računati na istu osnovicu u svim obračunskim periodima i tada se takav račun naziva prost kamatni račun, a može se računati i tako što se osnovica, na koju se kamata računa u datom obračunskom periodu, uvećava za kamatu iz prethodnog  obračunskog perioda i tada se takav račun naziva složen kamatni račun.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari