Odlomak

Prije svega, pojam internet znači mreţa unutar mreţe. Internet je globalna mreţa.
Razvoj interneta kao globalne mreţe ponajprije je ovisio o razvoju sredstava
komuniciranja. Izumi telegrafa, telefona, radija i računala bili su podloga za pojavu
Interneta.
Internet je nastavak računalne mreţe uspostavljene u Sjedinjenim Američkim Drţavama
tokom 1960. godine od Advanced Research Projects Agency (ARPA), koja je
povezivala nekoliko računala u četiri univerziteta u drţavama Kalifornija i Utah. Ta
prva računalna mreţa uopšte, nazvana je ARPANET (ARPA NETwork). Naučnici su
izgradili ARPANET s namjerom da to bude mreţa koja će još uvijek uspješno raditi i u
slučaju da dio mreţe bude oštećen. Takav koncept bio je vaţan vojnim organizacijama
koje su proučavale načine da odrţe komunikacijske mreţe u funkciji i u slučaju
nuklearnog rata. Bilo je to vrijeme hladnog rata, i upravo ta stalna ratna opasnost i ţelja
da se uvijek bude ispred protivnika, donijela je svijetu mnoge proizvode i tehnološke
inovacije kojih, kako smatraju neki istoričari ne bi bilo bez Hladnog rata. Prvotno
zamišljen kako bi omogućio visoku učinkovitost u komunikaciji izmeĎu istraţivačkih
centara, univerziteta i vladinih agencija SAD-a internet je ubrzo prerastao u
internacionalnu mreţu dostupnu svima. Kako je ARPANET rastao u 1970-ima, sa sve
više i više univerziteta i institucija koji su se spajali na njega, korisnici su uvidjeli
potrebu razvijanja standarda za put kojim će podaci biti prenošeni internetom.
Već od prvih dana pa sve do danas, Internet je proslavio mnogo roĎendana, ali koji je
pravi teško će se sloţiti i najbolji poznavaoci istorije informatike. Neki tvrde kako je to
1961. kad je dr Leonard Klajnork na Univerzitetu MIT prvi put objavio rad o packetswiching tehnologiji. Neki navode 1969. godinu kao godinu roĎenja Interneta jer je tada
Ministarstvo odbrane SAD-a odabralo ARPANET, za istraţivanje i razvoj komunikacija
i komandne mreţe koja će preţivjeti nuklearni napad. Vjerovatno je najvaţniji trenutak
bio 1983.godine kad je tadašnja mreţa prešla sa NPC-a (Network Control Protocol) na
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), što je značilo prelazak na
tehnologiju kakva si i danas koristi. Protokoli su standardi koji omogućavaju spojeno sa
ARPANET koristeći relativno primitivni Network Kontrol Protokol, koji je uprkos
mnogim ograničenjima, bio upotrebljiv u malim mreţama, i nije bio dovoljno
fleksibilan za širu upotrebu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Poslovna informatika -
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Informacione tehnologije
  • Bosna i Hercegovina,  Istočno Sarajevo i Istočna Ilidža,  UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU Elektrotehnički fakultet  

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese