Odlomak

Microsoft Word je program za obradu teksta koji možemo koristiti za izradu i ažuriranje raznovrsnih poslovnih i ličnih dokumenata. Obrada teksta – korišćenje računarskog programa za izradu, uređivanje i prikazivanje tekstualnih dokumenata. Bez obzira na to da li treba da napišemo pismo, dopis, faks, godišnji izvještaj, bilten ili knjigu, u današnjim uslovima to predstavlja veoma jednostavan posao jer MS Word je dovoljno efikasan i fleksibilan da brzo i lako proizvede profesionalne dokumente. Program Word sastoji se od kartica, a to su: Datoteka (File), Polazno (Home), Umetanje (Insert), Izgled stranice (Page Layout), Reference (References), Skupna pisma (Mailings), Pregled (Review), Prikaz (View), a nalaze se u traci izbornika. Stručni i naučni radovi se pišu u programu Microsoft Word.

Stručni rad je rad (seminarski i diplomski radovi, magistarske teze i doktorske disertacije) pisan sa namjerom da se njegovom izradom i propisanom odbranom stekne određeno stručno zvanje.  Naučni rad se najčešće definiše kao opis originalnih rezultata istraživanja koji mora biti napisan, objavljen i dostupan naučnoj javnosti. Nauka, pored logičkih principa, uključuje i pravila koja se podrazumijevaju pod metodologijom istraživanja. Tako, nauka ujedinjuje teoriju i praksu i jedinstvo teorije i metode, stvarajući puteve za dolazak do naučnih saznanja. Analiza svake nauke pokazuje da je nauka sistem učenja, teorija, teorema, principa i osnovnih pojmova u određenoj oblasti predmeta ili pojava koji se istražuju određenim naučnim metodama, a oslanjaju se na izvjesne, praksom utvrđene, činjenice.

Razlika između naučnoistraživačkog i stručnog rada – naučnoistraživačkim djelom se otkrivaju nova saznanja, a stručnim djelom se djeluje na temelju otkrivenih saznanja. Osobine naučnoistraživačkog rada: dolazi se do novih naučnih saznanja, posjeduje neistraženi problem za rješavanje, osnovni zadatak je u pronalasku rješenja problema. Osobine stručnog rada: ne sadrži nova originalna naučna saznanja, ne posjeduje problem, osnovni zadatak je prikupljanje i interpretiranje već poznatih naučnih činjenica.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Akademske vještine Hadžib Salkić
  • Školska godina: 2021
  • Seminarski radovi, Informacione tehnologije
  • Bosna i Hercegovina,  Istočno Sarajevo i Istočna Ilidža,  Univerzitet za poslovne studije u Banja Luci  

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese