Odlomak

INFORMATIKA
Informatika je nauka i tehnologija koja se oslanja na tri fundamentalna principa- princip formalizacije, princip automatizacije i princip umrežavanja u prikupljanju, prenosu, skladištenju podataka i informacija. Izraz tehnologija nastao je od grčkih reči teachné – veština i logos – moć mišljenja, odnosno rasuđivanja. Polaznu osnovu za klasifikaciju može da predstavlja definicija tehnologije. Pod tehnologijom ćemo podrazumevati jedinstvo sredstava, metoda i postupaka. Informacione tehnologije (informatičke tehnologije) je skupni izraz za
izučavanje sredstava, postupaka i metoda za upravljanje, čuvanje, obradu, prenos i prezentaciju podataka i informacija. U slučaju informacionih tehnologija ovo jedinstvo je prikazano na slici 1.1. Na slici se vidi i uticaj drugih naučnih oblasti na razvoj informacionih tehnologija. Može se slobodno reći da su informacione tehnologije proizišle iz elektronike uz korišćenje dostignuća u matematici (prvenstveno diskretne matematike) i fizici (prvenstveno fizike čvrstog stanja i optike). Na ovaj način koristeći dostignuća u elektrotehnici informacione tehnologije se sve više izdvajaju u posebnu oblast, pa ih svakako treba i tako tretirati.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari