Odlomak

Uvod

U uslovima tržišne ekonomije, država i tržište se međusobno trebaju nadopunjavati, jer tržište nije savršeno u svom djelovanju već proizvodi određene nesavršenosti, pa se država javlja kao korektor koji njegove nesavršenosti ispravlja. Upravo se u ponudi javnih dobara i usluga javnog sektora ogleda jedan od osnovnih nedostataka djelovanja mehanizma tržišta. Naime, određena proizvodnja ili djelatnosti su karakteristične po tome što imaju izuzetan značaj za funkcionisanje društva u cjelini, iz čega proizilazi potreba da se nađu u domenu javnog vlasništva, da se na adekvatan način reguliše njihovo funkcionisanje i da budu organizovane saglasno principima monopola, što se suprotstavlja mehanizmu i principima djelovanja tržišta.

Javna dobra zauzimaju sastavni dio savremene ekonomske teorije. Građani u modernim uređenim zajednicama zahtijevaju isporuku kvalitetnih javnih usluga zbog rastuće spoznaje da se privatni interes može povezati i ostvariti za korištenje javnih dobara. Mnoge studije su ukazale na pozitivnu stranu privatne isporuke jednostavnih javnih usluga koje pružaju dodatnu vrijednosti i kvalitetniju isporuku usluge unutar modernih uređenih zajednica, te ujedno uvelike utječu na smanjenje troškova. Zbog spomenutih činjenica u razvijenim zemljama prihvaćen je i u potpunosti razvijen model javnog-privatnog partnerstva kao model isporuke javne usluge unutar kojeg se udružuju javni i privatni sektor u svrhu poboljšane isporuke javnih usluga. Javno- privatno partenrstvo u posljednjih desetak godina počinje se intenzivnije primjenjivati, premda kao teoretska misao postoji već više od tridesetak godina. Za očekivati je da će primjena ovog modela partnerstva u budućnosti značajno rasti zbog limitiranog proračuna javnih uprava te zbog rastućih potreba građana u uređenim zajednicama.

U ovom radu će biti ukratko predstavljeni pojam i osnovne karakteristike javnih dobara, njihova klasifikacija, načini upravljanja javnim dobrima i formiranje cijene javnog dobra, te međusobni odnos javnog i privatnog sektora.

Pojam javnog dobra

Javna dobra su dobra ili usluge koje slobodno može koristiti svaki član društva i niko ne može biti isključen iz njegove potrošnje.  S ekonomskog gledišta, javno dobro je svako dobro koje ima odlike nekonkurentnosti i neisključivosti, što podrazumijeva da korištenje dobra od strane jednog pojedinca ne isključuje niti umanjuje značaj tog dobra za drugog pojedinca.

Javnim dobrom, dakle, smatra se svako dobro koje služi većem broju korisnika, čije su koristi raširene na cijelu društvenu zajednicu i, što je najvažnije, to su ona dobra kod kojih uključivanje novih korisnika u njihovo korištenje ne umanjuje zadovoljstvo i stepen korištenja dotadašnjih korisnika. Na primjer, čist zrak koriste podjednako svi, a uključivanje novog korisnika ne umanjuje mogućnost korištenja tog istog zraka postojećim korisnicima niti proizvodi dodatne troškove.

Javno dobro se mora ponuditi i učiniti dostupnim svim korisnicima pod jednakim uslovima, iz čega slijedi da nije lako utvrditi naklonosti i potrebe korištenja pojedinih javnih dobara, jer ih potencijalni korisnici ne žele otkriti. Naime, niko nije spreman da plati neko javno dobro koje mu je dostupno besplatno. Upravo zato se ta dobra ne mogu razmjenjivati na tržištu i umjesto tržišta mora se pronaći neki drugi mehanizam kojim bi se korisnici privoljeli da otkriju svoje potrebe za javnim dobrom, a to je moguće u političkom procesu odlučivanja (odluke u javnom sektoru donose se u procesu javnog izbora putem glasanja).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari