Odlomak

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki ( u daljem tekstu: Republička komisija) je samostalan i nezavistan organ Republike Srbije, koji obezbeđuje zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.
Republička komisija ima status pravnog lica i za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini kojoj dostavlja godišnji izveštaj o svom radu do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.
Sedište Republičke komisije je u Beogradu.
Republička komisija ima pečat u skladu sa zakonom.
Sredstva za rad Republičke komisije obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari