Odlomak

SAŽETAK

Ambalažni otpad se odvojeno prikuplja i razvrstava. Na taj način postaje korisna sirovina za proizvodnju novih proizvoda. Gospodarenje otpadom ima važnu ulogu u suvremenome poslovanju. Recikliraju se papir, staklo, metal i plastika. Na taj se način štiti okoliš i ljudsko zdravlje.

KLJUČNE RIJEČI: gospodarenje otpadom, recikliranje, zaštita okoliša, ambalaža, otpad.

ABSTRACT

Packaging waste is collected separately and clasified. In that way it becomes useful raw material for production of new products. Waste Management plays an important role in modern business. Paper, plastic, metal and glass can be recycled. In that way, the environment and human health are protected.

KEY WORDS: Waste Management, recycling, environment protection, packaging, waste.

1. UVOD

Razvrstavanjem ambalažnog otpada i njegovim odvojenim prikupljanjem ambalažni otpad postaje korisna sirovina za proizvodnju novih proizvoda. Ako s otpadom razumno postupamo on postaje korisno dobro. Razumno postupanje s otpadnom ambalažom podrazumijeva smanjivanje količine otpadaka i njihovo prerađivanje u nove korisne proizvode.

U uvjetima suvremenoga poslovanja, mnoge proizvodne tvrtke se svakodnevno suočavaju sa sve većom konkurencijom, kako na domaćem, tako i na globalnom tržištu. Ambalaža predstavlja važan element proizvodnih i marketinških aktivnosti. Razlozi su to činjenice da se ambalaža sve snažnije razvija, i sve više koristi. Ambalaža, dakle predstavlja ključni dio cjelokupne prodaje proizvoda. Vrijeme kada je ambalaža služila samo za čuvanje i fizičku zaštitu proizvoda je daleko iza nas. To je bilo vrijeme prodaje preko pulta i zadovoljavanja osnovnih potreba kupca. Danas se proizvodi na policama velikih trgovina prodaju sami, odnosno prodaje ih ambalaža. Zadaće ambalaže su da na polici privlači pažnju kupaca, pobuđuje emocije, te stvara želju za kupnjom.

Činjenica je da ambalaža ima iznimnu vrijednost u prometu suvremene trgovine, i upotrebljava se u velikim količinama za pakiranje robe. No, ambalaža može predstavljati opasan otpad koji šteti okolišu, ali i može štetiti zdravlju ljudi. Racionalnim gospodarenjem otpadom može se pridonijeti očuvanju i zaštiti okoliša. Pritom prikupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada trebaju imati važnu ulogu.

Gospodarenje otpadom obuhvaća nekoliko aktivnosti. Najbolja opcija je izbjegavati nastajanje otpada, iz razloga što je najbolji otpad onaj koji nije ni nastao. Dakle,težište djelovanja treba biti na smanjenju ambalaže, odnosno smanjenju otpada.Otpadnu ambalažu treba iskoristiti na način da se reciklira. Na taj način se mogu iskoristiti papir, staklo, metali i plastika.

Potrebno je koristiti ambalažu koja je prihvatljiva za okoliš. Za takvu ambalažu osigurani su uvjeti za odvojeno sakupljanje i obrađivanje kada postane ambalažni otpad.

2. Osnovni pojmovi o ambalaži

„Ambalaža predstavlja sve proizvode bez obzira na prirodu materijala od kojeg su izrađeni ili su korišteni za sadržavanje, čuvanje, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do korisnika ili potrošača.”
Ambalažu predstavljaju svi povratni i nepovratni predmeti, kao i pomoćna sredstva za pakiranje, koja služe za omatanje ili povezivanje robe, nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu, označavanje robe, i slično.

2.1. Otpadna ambalaža

Otpadna ambalaža je zapravo svaka ambalaža ili ambalažni materijal koji ostane nakon što se proizvod otpakira, odvoji od ambalaže, ili isprazni iz ambalaže. U otpadnu ambalažu ne uključujemo ostatke proizvoda.

Otpadna ambalaža, odnosno ambalažni otpad, predstavlja problem iz razloga što ga treba, baš kao svaki drugi otpad, efikasno zbrinjavati. Gospodarenje ambalažnim otpadom je skup mjera koje podrazumijevaju djelovanje u dvije bitne faze. Prva faza predstavlja odvojeno sakupljanje ambalažnog otpada, dok druga faza obuhvaća obrađivanje ambalažnog otpada. Odvojeno sakupljanje ambalažnog otpada zapravo je skup organiziranih djelatnosti sakupljanja, razvrstavanja i prijevoza ambalažnog otpada. Druga faza gospodarenja ambalažnim otpadom je postupak kojim se u mehaničkom, tehničkom, biološkom ili kemijskom procesu mijenjaju svojstva otpada u svrhu smanjivanja količine. Na taj se način olakšava rukovanje i poboljšava iskoristivost otpada.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari