Odlomak

Uvod

Djelovanje kamatne stope predstavlja dio šireg sistema ekonomskog vrednovanja, koji obuhvata ekonomsko vrednovanje na polju robe, finansijskih sredstava, deviza i rada. U takvim uslovima usaglašavanje kamatne stope kao cijene finansijskih sredstava (pozitivna realna kamatna stopa) sa vrednovanjem na drugim sektorima (cijene robe i usluga, devizni kurs) predstavlja bitan uslov ponašanja privrednih subjekata koje odgovara ciljevima jedne stabilizacione ekonomske politike.
Zadržavanje kamatnih stopa na realno negativnom nivou neminovno izaziva negativne posljedice, bez obzira na razloge kojima se opravdava nemogućnost obezbjeđivanja realno pozitivnih kamatnih stopa. Ovaj zaključak važi u svim tržišnim privredama.

Pojam i uloga kamatne stope

 • kamatna stopa izražava cijenu korištenja kreditnih i novčanih resursa na finansijskom tržištu.
 • kamatna stopa predstavlja instrument uravnotežavanja između obima štednje i ponude kapitala (kredita) sa tražnjom finansijskih resursa, apsorbovanje formirane štednje od strane realnih investitora, distribucije dohotka na potrošnju i investicije, alokacije finansijskih resursa i mobilnosti kapitala.
 • kamatna stopa je bitan i, moglo bi se reći, najvažniji instrument funkcionalnog poslovanja banke
 • promjenljivost kamatnih stopa je bitna karakteristika poslovne politike banke.

Teorije formiranja tržišnih kamatnih stopa

 1. Teorija preferencija likvidnosti polazi od toga, da se kamatna stopa određuje odnosima ponude i tražnje novčanih resursa i počiva na Kejnsovoj teoriji transakcionih, opreznosnih i špekulativnih motiva držanja novca.
 2. Teorija kreditnih fondova određuje nivo kamatne stope na bazi odnosa između ponude i tražnje uzajmljivih finansijskih resursa na finansijskom tržištu. Fokusna tačka je motiv odobravanja kredita, korištenja kredita, ulaganja u obveznice i ponuda hartija od vrijednosti.
 3. Teorija inflacionih očekivanja se svodi na očekivane promjene cijena i promjena kamatnih stopa u zavisnosti od inflacionih ili deflacionih tendencija u okruženju. Ključna postavka je u uticaju promjena cijena na nivo realnog prinosa kreditora i nivo otplatnih obaveza dužnika.

Vrste kamatnih stopa i modeli za njihovo izračunavanje

 • Banka ostvaruje prihod naplačujući aktivnu kamatnu stopu na razne oblike plasiranih sredstava
 • Pasivnu kamatnu stopu banka plaća na razne vrste izvora sredstava, među kojima su najvažniji depoziti privrede i građana (štednja).
 • Suma ukupne aktivne kamate služi za podmirenje sume ukupne pasivne kamate banke, a iz razlike aktivne i pasivne kamatne stope banka podmiruje svoje operativne troškove.

Vrste kamatnih stopa

 1. nominalna kamatna stopa,
 2. stvarna kamatna stopa,
 3. realno pozitivna kamatna stopa,
 4. realno negativna kamatna stopa,
 5. relativna kamatna stopa i
 6. konformna kamatna stopa.

Sve navedene metode i modeli primjene kamatnih stopa i izračunavanja kamatne sume sadrže veći ili manji kamatni rizik u uslovima stalnih promjena u okruženju banke.

(1) Nominalna kamatna stopa

 • može biti fiksna i varijabilna.
 • Fiksna nominalna kamatna stopa je precizno nominalno ugovorena i po njoj banka vrši obračun kamate dužniku.
 • Visina varijabilne nominalne kamatne stope može se utvrditi na dva načina:
 • prvi, preko važeće kamatne stope na finansijskom tržištu u momentu obračuna kamata (na primer: LIBOR) i
 • drugi, preko ostvarene važeće stope inflacije u momentu obračuna kamata (fiskira se fiksni dio kamatne stope i na njega se dodaje promjenljivi dio vezan obično za godišnju stopu inflacije).

 

(2) Stvarna kamatna stopa

 • Podrazumjeva uvođenje u aranžman oročenog depozita ili depozita po viđenju za vreme korištenja kredita tj. sve do njegove konačne otplate. Model obračuna stvarne kamatne stope može se izraziti jednačinom gdje je:
  • Ks = stvarna kamata
  • Kp = plaćena kamata banci po kreditu
  • Knp = naplaćena kamata od banke po osnovu oročenog depozita
  • K = iznos odobrenog kredita
  • Od = oročeni depozit

(3) Realno pozitivna kamatna stopa

 • Postoji onda kad je nominalna odnosno stvarna kamatna stopa veća od stope inflacije.
 • Realni deo kamatne stope izračunava se pomoću sledeće jednačine:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari