Odlomak

UVOD

 

 

Internet (INTERnational NETwork) je najveća i najpoznatija globalna računarska mreža, poznata i kao informaciona autostrada, namenjena razmeni podataka.

Američka vlada je postavila osnove Interneta 1969. godine, uspostavljanjem računarske mreže između svih bitnih naučnih i vojnih institucija, korišćenjem telefonskih linija.

 

 

Slika 1 – Grafički prikaz Interneta

 

Ova mreža je kasnije dobila naziv ARPANET. Računari koji su bili na raznim lokacijama, koristili su tehnologiju paketskog prenosa za međusobnu razmenu informacija.

Ova tehnologija je omogućila deljenje informacija na manje pakete i tek onda njihovo upućivanje ka određenim računarima.

Zahvaljuju i primeni ove tehnologije nekoliko korisnika je delilo istu komunikacionu liniju.

Prva javna prezentacija ARPANET-a održana je 1972. godine. Protokol za prenos podataka između različitih mreža računara pod nazivom TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) definisan je 1983. godine.

Ovo je omogućilo povezivanje i razmenu podataka između različitih mreža računara. Zatvorena računarska mreža namenjena profesionalcima prerasla je u mrežu otvorenog tipa.

Internet je od 1993. godine ponudio svoje kapacitete, na komercionalnoj osnovi, preduzećima i individualnim korisnicima širom sveta.

Internet je komunikacioni medij, koji predstavlja globalno sredstvo za komunikaciju u današnjem informacionom društvu.

Sam Internet je mreža velikog broja umreženih računara, širom sveta, koji su međusobno povezani optičkim kablovima, telefonskim linijama, satelitskim vezama i ostalim vidovima komunikacionog povezivanja, koja funkcioniše na osnovu određenih protokola.

Ova mreža omogućava nesmetanu dvosmernu komunikaciju svih učesnika u informacionom saobraćaju.

Internet predstavlja računarsku mrežnu infrastrukturu koja je izgrađena po određenom standardu koji koriste svi međusobno povezani korisnici.

Jedna od najčešće korišćenih definicija Interneta glasi: “Internet je veza više individualnih računara uz primenu protokola TCP/IP, kao i više individualnih mreža u jedinstvenu logičku mrežu u kojoj svi dele istu šemu adresiranja“.[1]

Sa pojavom Interneta menja se način poslovanja firmi. Korišćenjem Interneta poboljšane su poslovne transakcije i komunikacije, omogućen je elektronski transfer novca, elektronski transfer tehničke dokumentacije, servisi za rezervacije i kupovinu, itd..

Većina tradicionalnih delatnosti prelazi u sferu e-poslovanja usled ušteda koje im ova vrsta poslovanja obezbeđuje, pružaju i tako kvalitetnije usluge komintentima.

Korišćenjem Interneta, firmama se pruža širok spektar mogućnosti unapređenja poslovanja – od interne razmene dokumenata do eksterne komunikacije sa drugim firmama i klijentima.

Iako Internet predstavlja oblast koja se neprestalno razvija mogu se uočiti nekoliko karakterističnih elemenata strukture Interneta:

  • Pristupne tačke (eng. Access Point);

[1] Bračika N., Poslovna informatika, VPŠ Čačak, Čačak, 2010.;

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari